Family Leptopsyllidae

 
Click to view Leptopsyllidae Rothschild et Jordan, 1915(Family)   Leptopsyllidae Rothschild et Jordan, 1915
Click to view Leptopsyllinae Rothschild et Jordan, 1915(Subfamily)   Leptopsyllinae Rothschild et Jordan, 1915
Click to view Acropsyllini S.Medvedev et Kotti, 1992(Tribe)   Acropsyllini S.Medvedev et Kotti, 1992
Click to view Acropsylla Rothschild, 1911(Genus)   Acropsylla Rothschild, 1911
Click to view Acropsylla episema Rothschild, 1911(Species)   Acropsylla episema Rothschild, 1911
Click to view Acropsylla episema episema Rothschild, 1911(Subspecies)   Acropsylla episema episema Rothschild, 1911
Click to view Acropsylla episema girshami Traub, 1950(Subspecies)   Acropsylla episema girshami Traub, 1950
Click to view Acropsylla traubi Lewis, 1973(Species)   Acropsylla traubi Lewis, 1973
Click to view Amphipsyllini Ioff, 1936(Tribe)   Amphipsyllini Ioff, 1936
Click to view Amphipsylla Wagner, 1909(Genus)   Amphipsylla Wagner, 1909
Click to view Amphipsylla anceps Wagner, 1930(Species)   Amphipsylla anceps Wagner, 1930
Click to view Amphipsylla apiciflata Liu Quan, Xu Guisen et Li Zhongyuan, 1988(Species)   Amphipsylla apiciflata Liu Quan, Xu Guisen et Li Zhongyuan, 1988
Click to view Amphipsylla argoi Ioff, 1946(Species)   Amphipsylla argoi Ioff, 1946
Click to view Amphipsylla asiatica Ioff, 1928(Species)   Amphipsylla asiatica Ioff, 1928
Click to view Amphipsylla aspalacis Jordan, 1929(Species)   Amphipsylla aspalacis Jordan, 1929
Click to view Amphipsylla casis Jordan et Rothschild, 1911(Species)   Amphipsylla casis Jordan et Rothschild, 1911
Click to view Amphipsylla daea (Dampf, 1910)(Species)   Amphipsylla daea (Dampf, 1910)
Click to view Amphipsylla dumalis Jordan et Rothschild, 1915(Species)   Amphipsylla dumalis Jordan et Rothschild, 1915
Click to view Amphipsylla georgica Savenko, 1949(Species)   Amphipsylla georgica Savenko, 1949
Click to view Amphipsylla germani Emelyanova et Lyetova, 1963(Species)   Amphipsylla germani Emelyanova et Lyetova, 1963
Click to view Amphipsylla jingtieshanensis Ma Desan, Zhang Zenghu et Wang Shixiu, 1979(Species)   Amphipsylla jingtieshanensis Ma Desan, Zhang Zenghu et Wang Shixiu, 1979
Click to view Amphipsylla kalabukhovi Ioff et Tiflov, 1939(Species)   Amphipsylla kalabukhovi Ioff et Tiflov, 1939
Click to view Amphipsylla kulkarnii Lewis, 1981(Species)   Amphipsylla kulkarnii Lewis, 1981
Click to view Amphipsylla kuznetzovi Wagner, 1912(Species)   Amphipsylla kuznetzovi Wagner, 1912
Click to view Amphipsylla kuznetzovi kuznetzovi Wagner, 1912(Subspecies)   Amphipsylla kuznetzovi kuznetzovi Wagner, 1912
Click to view Amphipsylla kuznetzovi tjanshanica Goncharov, 1973(Subspecies)   Amphipsylla kuznetzovi tjanshanica Goncharov, 1973
Click to view Amphipsylla longispina Scalon, 1950(Species)   Amphipsylla longispina Scalon, 1950
Click to view Amphipsylla marikovskii Ioff et Tiflov, 1939(Species)   Amphipsylla marikovskii Ioff et Tiflov, 1939
Click to view Amphipsylla marikovskii marikovskii Ioff et Tiflov, 1939(Subspecies)   Amphipsylla marikovskii marikovskii Ioff et Tiflov, 1939
Click to view Amphipsylla marikovskii ewingi I.Fox, 1940(Subspecies)   Amphipsylla marikovskii ewingi I.Fox, 1940
Click to view Amphipsylla montana Argyropulo, 1946(Species)   Amphipsylla montana Argyropulo, 1946
Click to view Amphipsylla montium Jordan, 1944(Species)   Amphipsylla montium Jordan, 1944
Click to view Amphipsylla orthogonia Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1975(Species)   Amphipsylla orthogonia Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1975
Click to view Amphipsylla parthiana Ioff, 1950(Species)   Amphipsylla parthiana Ioff, 1950
Click to view Amphipsylla petristshevae Darskaya, 1949(Species)   Amphipsylla petristshevae Darskaya, 1949
Click to view Amphipsylla phaiomydis Ioff, 1946(Species)   Amphipsylla phaiomydis Ioff, 1946
Click to view Amphipsylla phaiomydis phaiomydis Ioff, 1946(Subspecies)   Amphipsylla phaiomydis phaiomydis Ioff, 1946
Click to view Amphipsylla phaiomydis iskul Shvarts, 1953(Subspecies)   Amphipsylla phaiomydis iskul Shvarts, 1953
Click to view Amphipsylla phaiomydis limonia Smit, 1977(Subspecies)   Amphipsylla phaiomydis limonia Smit, 1977
Click to view Amphipsylla polyspina Liu Quan, Wu Hou-yong et Li Xiao-lan, 1994(Species)   Amphipsylla polyspina Liu Quan, Wu Hou-yong et Li Xiao-lan, 1994
Click to view Amphipsylla postsinusa Liu Quan, Guo Tian-yu et Wu Hou-yong, 1996(Species)   Amphipsylla postsinusa Liu Quan, Guo Tian-yu et Wu Hou-yong, 1996
Click to view Amphipsylla prima Wagner, 1928(Species)   Amphipsylla prima Wagner, 1928
Click to view Amphipsylla primaris Jordan et Rothschild, 1915(Species)   Amphipsylla primaris Jordan et Rothschild, 1915
Click to view Amphipsylla primaris primaris Jordan et Rothschild, 1915(Subspecies)   Amphipsylla primaris primaris Jordan et Rothschild, 1915
Click to view Amphipsylla primaris beigiangensis Yu Hsin, Wu Houyong et Liu Chiying, 1966(Subspecies)   Amphipsylla primaris beigiangensis Yu Hsin, Wu Houyong et Liu Chiying, 1966
Click to view Amphipsylla primaris mitis Jordan, 1929(Subspecies)   Amphipsylla primaris mitis Jordan, 1929
Click to view Amphipsylla qinghaiensis Ren Shiming et Ji Shuli, 1979(Species)   Amphipsylla qinghaiensis Ren Shiming et Ji Shuli, 1979
Click to view Amphipsylla quadratedigita Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965(Species)   Amphipsylla quadratedigita Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965
Click to view Amphipsylla quadratoides Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1975(Species)   Amphipsylla quadratoides Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1975
Click to view Amphipsylla quadratoides quadratoides Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1975(Subspecies)   Amphipsylla quadratoides quadratoides Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1975
Click to view Amphipsylla quadratoides huangnanensis Ni Guoxing, Wu Wenching et Huang G.-p., 1984(Subspecies)   Amphipsylla quadratoides huangnanensis Ni Guoxing, Wu Wenching et Huang G.-p., 1984
Click to view Amphipsylla quadratoides zhongdianensis Jie Baoqi, Yang Xiaodong et Li Kueichen, 1979(Subspecies)   Amphipsylla quadratoides zhongdianensis Jie Baoqi, Yang Xiaodong et Li Kueichen, 1979
Click to view Amphipsylla rossica Wagner, 1912(Species)   Amphipsylla rossica Wagner, 1912
Click to view Amphipsylla schelkovnikovi Wagner, 1909(Species)   Amphipsylla schelkovnikovi Wagner, 1909
Click to view Amphipsylla sibirica (Wagner, 1898)(Species)   Amphipsylla sibirica (Wagner, 1898)
Click to view Amphipsylla sibirica sibirica (Wagner, 1898)(Subspecies)   Amphipsylla sibirica sibirica (Wagner, 1898)
Click to view Amphipsylla sibirica hetera (Jordan, 1932)(Subspecies)   Amphipsylla sibirica hetera (Jordan, 1932)
Click to view Amphipsylla sibirica orientalis Ioff, 1946(Subspecies)   Amphipsylla sibirica orientalis Ioff, 1946
Click to view Amphipsylla sibirica pollionis (Rothschild, 1905)(Subspecies)   Amphipsylla sibirica pollionis (Rothschild, 1905)
Click to view Amphipsylla sibirica sepifera Jordan et Rothschild, 1920(Subspecies)   Amphipsylla sibirica sepifera Jordan et Rothschild, 1920
Click to view Amphipsylla socia Peus, 1977(Species)   Amphipsylla socia Peus, 1977
Click to view Amphipsylla tenuihama Wu Houyong, Liu Quan et Ma Desan, 1979(Species)   Amphipsylla tenuihama Wu Houyong, Liu Quan et Ma Desan, 1979
Click to view Amphipsylla transcaucasica Ioff, 1953(Species)   Amphipsylla transcaucasica Ioff, 1953
Click to view Amphipsylla tuta Wagner, 1928(Species)   Amphipsylla tuta Wagner, 1928
Click to view Amphipsylla tuta tuta Wagner, 1928(Subspecies)   Amphipsylla tuta tuta Wagner, 1928
Click to view Amphipsylla tuta chaliensis Jie Baoqi, Yang Xiaodong et Li Kueichen, 1979(Subspecies)   Amphipsylla tuta chaliensis Jie Baoqi, Yang Xiaodong et Li Kueichen, 1979
Click to view Amphipsylla tuta deqinensis Jie Baoqi, Yang Xiaodong et Li Kueichen, 1979(Subspecies)   Amphipsylla tuta deqinensis Jie Baoqi, Yang Xiaodong et Li Kueichen, 1979
Click to view Amphipsylla tuta gregorii Brelih, 1975(Subspecies)   Amphipsylla tuta gregorii Brelih, 1975
Click to view Amphipsylla tutatoides Liu Quan, Guo Tian-yu et Wu Hou-yong, 1996(Species)   Amphipsylla tutatoides Liu Quan, Guo Tian-yu et Wu Hou-yong, 1996
Click to view Amphipsylla vinogradovi Ioff, 1928(Species)   Amphipsylla vinogradovi Ioff, 1928
Click to view Amphipsylla vinogradovi vinogradovi Ioff, 1928(Subspecies)   Amphipsylla vinogradovi vinogradovi Ioff, 1928
Click to view Amphipsylla vinogradovi gansuensis Wu Houyong, Liu Quan et Ma Desan, 1979(Subspecies)   Amphipsylla vinogradovi gansuensis Wu Houyong, Liu Quan et Ma Desan, 1979
Click to view Amphipsylla washingtona (Hubbard, 1954)(Species)   Amphipsylla washingtona (Hubbard, 1954)
Click to view Amphipsylla weiningensis Li Kuichen, 1992(Species)   Amphipsylla weiningensis Li Kuichen, 1992
Click to view Amphipsylla yadongensis Wang Chenggui et Wang Shenrong, 1988(Species)   Amphipsylla yadongensis Wang Chenggui et Wang Shenrong, 1988
Click to view Caenopsyllini Goncharov, 1981(Tribe)   Caenopsyllini Goncharov, 1981
Click to view Caenopsylla Rothschild, 1909(Genus)   Caenopsylla Rothschild, 1909
Click to view Caenopsylla assimulata (Weiss, 1913)(Species)   Caenopsylla assimulata (Weiss, 1913)
Click to view Caenopsylla eremita Beaucournu et Kowalski, 1985(Species)   Caenopsylla eremita Beaucournu et Kowalski, 1985
Click to view Caenopsylla janineae Beaucournu et Gouat, 1987(Species)   Caenopsylla janineae Beaucournu et Gouat, 1987
Click to view Caenopsylla laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958(Species)   Caenopsylla laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958
Click to view Caenopsylla laptevi laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958(Subspecies)   Caenopsylla laptevi laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958
Click to view Caenopsylla laptevi ibera Beaucournu et Marquez, 1987(Subspecies)   Caenopsylla laptevi ibera Beaucournu et Marquez, 1987
Click to view Caenopsylla laptevi relicta Beaucournu, Gil Collado et Gilot, 1975(Subspecies)   Caenopsylla laptevi relicta Beaucournu, Gil Collado et Gilot, 1975
Click to view Caenopsylla mira Rothschild, 1909(Species)   Caenopsylla mira Rothschild, 1909
Click to view Cratyniini Hopkins et Rothschild, 1971(Tribe)   Cratyniini Hopkins et Rothschild, 1971
Click to view Cratynius Jordan, 1933(Genus)   Cratynius Jordan, 1933
Click to view Angustus Li, Xao et Liao, 1980(Subgenus)   Angustus Li, Xao et Liao, 1980
Click to view Cratynius lui Gong Zhengda et Lei Yamin, 1988(Species)   Cratynius lui Gong Zhengda et Lei Yamin, 1988
Click to view Cratynius yunnanus Li Kueichen, Xao Baoqi et Liao Haorong, 1980(Species)   Cratynius yunnanus Li Kueichen, Xao Baoqi et Liao Haorong, 1980
Click to view Cratynius Jordan, 1933(Subgenus)   Cratynius Jordan, 1933
Click to view Cratynius audyi (Traub, 1952)(Species)   Cratynius audyi (Traub, 1952)
Click to view Cratynius bartelsi Jordan, 1933(Species)   Cratynius bartelsi Jordan, 1933
Click to view Cratynius crypticus Hopkins et Traub, 1955(Species)   Cratynius crypticus Hopkins et Traub, 1955
Click to view Leptopsyllini Rothschild, 1915(Tribe)   Leptopsyllini Rothschild, 1915
Click to view Leptopsylla Jordan et Rothschild, 1911(Genus)   Leptopsylla Jordan et Rothschild, 1911
Click to view Pectinoctenus Wagner, 1928(Genus)   Pectinoctenus Wagner, 1928
Click to view Pectinoctenus ctenophora Wagner, 1928(Species)   Pectinoctenus ctenophora Wagner, 1928
Click to view Pectinoctenus lauta Rothschild, 1915(Species)   Pectinoctenus lauta Rothschild, 1915
Click to view Pectinoctenus nemorosa Tiflov, 1937(Species)   Pectinoctenus nemorosa Tiflov, 1937
Click to view Pectinoctenus pamirensis Ioff, 1946(Species)   Pectinoctenus pamirensis Ioff, 1946
Click to view Pectinoctenus pavlovskii Ioff, 1928(Species)   Pectinoctenus pavlovskii Ioff, 1928
Click to view Pectinoctenus pectiniceps (Wagner, 1893)(Species)   Pectinoctenus pectiniceps (Wagner, 1893)
Click to view Pectinoctenus pectiniceps pectiniceps (Wagner, 1893)(Subspecies)   Pectinoctenus pectiniceps pectiniceps (Wagner, 1893)
Click to view Pectinoctenus pectiniceps ventrisinulata Chen Ningyu, Zhang Guangdeng et Liu Q, 1984(Subspecies)   Pectinoctenus pectiniceps ventrisinulata Chen Ningyu, Zhang Guangdeng et Liu Q, 1984
Click to view Paractenopsyllus Wagner, 1938(Genus)   Paractenopsyllus Wagner, 1938
Click to view Paractenopsyllus albignaci Klein, 1968(Species)   Paractenopsyllus albignaci Klein, 1968
Click to view Paractenopsyllus grandidieri Klein, 1965(Species)   Paractenopsyllus grandidieri Klein, 1965
Click to view Paractenopsyllus kerguisteli Wagner, 1938(Species)   Paractenopsyllus kerguisteli Wagner, 1938
Click to view Paractenopsyllus pauliani Lumaret, 1962(Species)   Paractenopsyllus pauliani Lumaret, 1962
Click to view Paractenopsyllus petiti Klein, 1965(Species)   Paractenopsyllus petiti Klein, 1965
Click to view Paractenopsyllus randrianasoloi Klein, 1968(Species)   Paractenopsyllus randrianasoloi Klein, 1968
Click to view Paractenopsyllus vauceli Klein, 1965(Species)   Paractenopsyllus vauceli Klein, 1965
Click to view Paractenopsyllus viettei Klein, 1965(Species)   Paractenopsyllus viettei Klein, 1965
Click to view Peromyscopsylla I.Fox, 1939(Genus)   Peromyscopsylla I.Fox, 1939
Click to view Peromyscopsylla bidentata (Kolenati, 1863)(Species)   Peromyscopsylla bidentata (Kolenati, 1863)
Click to view Peromyscopsylla catatina Jordan, 1928(Species)   Peromyscopsylla catatina Jordan, 1928
Click to view Peromyscopsylla draco Hopkins, 1951(Species)   Peromyscopsylla draco Hopkins, 1951
Click to view Peromyscopsylla ebrighti (C.Fox, 1926)(Species)   Peromyscopsylla ebrighti (C.Fox, 1926)
Click to view Peromyscopsylla fallax (Rothschild, 1909)(Species)   Peromyscopsylla fallax (Rothschild, 1909)
Click to view Peromyscopsylla hamifer (Rothschild, 1906)(Species)   Peromyscopsylla hamifer (Rothschild, 1906)
Click to view Peromyscopsylla hamifer hamifer (Rothschild, 1906)(Subspecies)   Peromyscopsylla hamifer hamifer (Rothschild, 1906)
Click to view Peromyscopsylla hamifer cuneata Johnson et Traub, 1954(Subspecies)   Peromyscopsylla hamifer cuneata Johnson et Traub, 1954
Click to view Peromyscopsylla hamifer vigens (Jordan, 1937)(Subspecies)   Peromyscopsylla hamifer vigens (Jordan, 1937)
Click to view Peromyscopsylla hesperomys (Baker, 1904)(Species)   Peromyscopsylla hesperomys (Baker, 1904)
Click to view Peromyscopsylla hesperomys hesperomys (Baker, 1904)(Subspecies)   Peromyscopsylla hesperomys hesperomys (Baker, 1904)
Click to view Peromyscopsylla hesperomys adelpha (Rothschild, 1915)(Subspecies)   Peromyscopsylla hesperomys adelpha (Rothschild, 1915)
Click to view Peromyscopsylla hesperomys pacifica Holland, 1949(Subspecies)   Peromyscopsylla hesperomys pacifica Holland, 1949
Click to view Peromyscopsylla hesperomys ravalliensis (Dunn, 1923)(Subspecies)   Peromyscopsylla hesperomys ravalliensis (Dunn, 1923)
Click to view Peromyscopsylla himalaica (Rothschild, 1915)(Species)   Peromyscopsylla himalaica (Rothschild, 1915)
Click to view Peromyscopsylla himalaica himalaica (Rothschild, 1915)(Subspecies)   Peromyscopsylla himalaica himalaica (Rothschild, 1915)
Click to view Peromyscopsylla himalaica australishaanxia Zhang Jintong et Liu Chiying, 1985(Subspecies)   Peromyscopsylla himalaica australishaanxia Zhang Jintong et Liu Chiying, 1985
Click to view Peromyscopsylla himalaica sichuanoyunnana Xie Baoqi, Chen Ningyu et Liu Lianzhu, 1986(Subspecies)   Peromyscopsylla himalaica sichuanoyunnana Xie Baoqi, Chen Ningyu et Liu Lianzhu, 1986
Click to view Peromyscopsylla himalaica sinica Li Kueichen et Wang Dwenching, 1959(Subspecies)   Peromyscopsylla himalaica sinica Li Kueichen et Wang Dwenching, 1959
Click to view Peromyscopsylla ino Nakagawa et Sakaguti, 1959(Species)   Peromyscopsylla ino Nakagawa et Sakaguti, 1959
Click to view Peromyscopsylla ostsibirica (Scalon, 1936)(Species)   Peromyscopsylla ostsibirica (Scalon, 1936)
Click to view Peromyscopsylla scaliforma Zhang Jintong et Liu Chiying, 1985(Species)   Peromyscopsylla scaliforma Zhang Jintong et Liu Chiying, 1985
Click to view Peromyscopsylla scotti I.Fox, 1939(Species)   Peromyscopsylla scotti I.Fox, 1939
Click to view Peromyscopsylla segregata Sakaguti et Jameson, 1959(Species)   Peromyscopsylla segregata Sakaguti et Jameson, 1959
Click to view Peromyscopsylla selenis (Rothschild, 1906)(Species)   Peromyscopsylla selenis (Rothschild, 1906)
Click to view Peromyscopsylla silvatica (Meinert, 1896)(Species)   Peromyscopsylla silvatica (Meinert, 1896)
Click to view Peromyscopsylla spectabilis (Rothschild, 1898)(Species)   Peromyscopsylla spectabilis (Rothschild, 1898)
Click to view Peromyscopsylla spectabilis spectabilis (Rothschild, 1898)(Subspecies)   Peromyscopsylla spectabilis spectabilis (Rothschild, 1898)
Click to view Peromyscopsylla spectabilis viatrix Beaucournu, 1975(Subspecies)   Peromyscopsylla spectabilis viatrix Beaucournu, 1975
Click to view Peromyscopsylla takahasii Ono et Hasegawa, 1955(Species)   Peromyscopsylla takahasii Ono et Hasegawa, 1955
Click to view Peromyscopsylla takahasii takahasii Ono et Hasegawa, 1955(Subspecies)   Peromyscopsylla takahasii takahasii Ono et Hasegawa, 1955
Click to view Peromyscopsylla takahasii michinoku Sakaguti, 1960(Subspecies)   Peromyscopsylla takahasii michinoku Sakaguti, 1960
Click to view Peromyscopsylla tikhomirovae (Ioff, 1946)(Species)   Peromyscopsylla tikhomirovae (Ioff, 1946)
Click to view Peromyscopsylla udagawai Sakaguti et Jameson, 1959(Species)   Peromyscopsylla udagawai Sakaguti et Jameson, 1959
Click to view Sigmactenus Traub, 1950(Genus)   Sigmactenus Traub, 1950
Click to view Sigmactenus alticola Traub, 1954(Species)   Sigmactenus alticola Traub, 1954
Click to view Sigmactenus cavifrons Smit, 1975(Species)   Sigmactenus cavifrons Smit, 1975
Click to view Sigmactenus celebensis Lewis et Jones, 1985(Species)   Sigmactenus celebensis Lewis et Jones, 1985
Click to view Sigmactenus toxopeusi Smit, 1953(Species)   Sigmactenus toxopeusi Smit, 1953
Click to view Sigmactenus werneri Traub, 1950(Species)   Sigmactenus werneri Traub, 1950
Click to view Tsaractenus Klein, 1968(Genus)   Tsaractenus Klein, 1968
Click to view Tsaractenus grenierri Klein, 1968(Species)   Tsaractenus grenierri Klein, 1968
Click to view Mesopsyllini Wagner, 1939(Tribe)   Mesopsyllini Wagner, 1939
Click to view Desertopsylla Argyropulo, 1946(Genus)   Desertopsylla Argyropulo, 1946
Click to view Desertopsylla rothschildi (Argyropulo, 1946)(Species)   Desertopsylla rothschildi (Argyropulo, 1946)
Click to view Mesopsylla Dampf, 1910(Genus)   Mesopsylla Dampf, 1910
Click to view Mesopsylla anomala Liu Chiying, Tsai Liyen et Wu Wenching, 1976(Species)   Mesopsylla anomala Liu Chiying, Tsai Liyen et Wu Wenching, 1976
Click to view Mesopsylla apscheronica Wagner et Argyropulo, 1934(Species)   Mesopsylla apscheronica Wagner et Argyropulo, 1934
Click to view Mesopsylla eucta Dampf, 1910(Species)   Mesopsylla eucta Dampf, 1910
Click to view Mesopsylla eucta eucta Dampf, 1910(Subspecies)   Mesopsylla eucta eucta Dampf, 1910
Click to view Mesopsylla eucta afghana Jordan, 1944(Subspecies)   Mesopsylla eucta afghana Jordan, 1944
Click to view Mesopsylla eucta kochkor Ioff, 1950(Subspecies)   Mesopsylla eucta kochkor Ioff, 1950
Click to view Mesopsylla eucta shikho Ioff, 1950(Subspecies)   Mesopsylla eucta shikho Ioff, 1950
Click to view Mesopsylla eucta sima Mikulin, 1960(Subspecies)   Mesopsylla eucta sima Mikulin, 1960
Click to view Mesopsylla hebes Jordan et Rothschild, 1915(Species)   Mesopsylla hebes Jordan et Rothschild, 1915
Click to view Mesopsylla hebes hebes Jordan et Rothschild, 1915(Subspecies)   Mesopsylla hebes hebes Jordan et Rothschild, 1915
Click to view Mesopsylla hebes clara Smit, 1980(Subspecies)   Mesopsylla hebes clara Smit, 1980
Click to view Mesopsylla hebes dampfi Wagner et Ioff, 1926(Subspecies)   Mesopsylla hebes dampfi Wagner et Ioff, 1926
Click to view Mesopsylla hebes septentrionalis Wagner, 1926(Subspecies)   Mesopsylla hebes septentrionalis Wagner, 1926
Click to view Mesopsylla hebes lenis Jordan et Rothschild, 1915(Subspecies)   Mesopsylla hebes lenis Jordan et Rothschild, 1915
Click to view Mesopsylla sagitta Yu Xin, Ye Ruiyu et Liu Chiying, 1988(Species)   Mesopsylla sagitta Yu Xin, Ye Ruiyu et Liu Chiying, 1988
Click to view Mesopsylla tuschkan Wagner et Ioff, 1926(Species)   Mesopsylla tuschkan Wagner et Ioff, 1926
Click to view Mesopsylla tuschkan tuschkan Wagner et Ioff, 1926(Subspecies)   Mesopsylla tuschkan tuschkan Wagner et Ioff, 1926
Click to view Mesopsylla tuschkan andruschkoi Argyropulo, 1946(Subspecies)   Mesopsylla tuschkan andruschkoi Argyropulo, 1946
Click to view Mesopsylla tuschkan mesa Argyropulo, 1946(Subspecies)   Mesopsylla tuschkan mesa Argyropulo, 1946
Click to view Mesopsylla tuschkan propinacta Traub et Evans, 1967(Subspecies)   Mesopsylla tuschkan propinacta Traub et Evans, 1967
Click to view Paradoxopsyllinae Ioff, 1936(Subfamily)   Paradoxopsyllinae Ioff, 1936
Click to view Ornithophagini Hopkins et Rothschild, 1971(Tribe)   Ornithophagini Hopkins et Rothschild, 1971
Click to view Ornithophaga Mikulin, 1957(Genus)   Ornithophaga Mikulin, 1957
Click to view Ornithophaga anomala Mikulin, 1957(Species)   Ornithophaga anomala Mikulin, 1957
Click to view Ornithophaga anomala anomala Mikulin, 1957(Subspecies)   Ornithophaga anomala anomala Mikulin, 1957
Click to view Ornithophaga anomala qinghaiensis Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1986(Subspecies)   Ornithophaga anomala qinghaiensis Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1986
Click to view Ornithophaga mikulini Rosicky et Smit, 1965(Species)   Ornithophaga mikulini Rosicky et Smit, 1965
Click to view Ornithophaga sinaia Rosicky et Smit, 1965(Species)   Ornithophaga sinaia Rosicky et Smit, 1965
Click to view Typhlomyopsyllus Li et Huang, 1980(Genus)   Typhlomyopsyllus Li et Huang, 1980
Click to view Typhlomyopsyllus cavaticus Li Kueichen et Huang Guiping, 1980(Species)   Typhlomyopsyllus cavaticus Li Kueichen et Huang Guiping, 1980
Click to view Typhlomyopsyllus esinus Liu Quan, Shi Liangcai et Liu Chiying, 1985(Species)   Typhlomyopsyllus esinus Liu Quan, Shi Liangcai et Liu Chiying, 1985
Click to view Typhlomyopsyllus bashanensis Liu et Wang, 1995(Species)   Typhlomyopsyllus bashanensis Liu et Wang, 1995
Click to view Paradoxopsyllini Ioff, 1936(Tribe)   Paradoxopsyllini Ioff, 1936
Click to view Aconothobius Smit, 1975(Genus)   Aconothobius Smit, 1975
Click to view Aconothobius anthobius Smit, 1975(Species)   Aconothobius anthobius Smit, 1975
Click to view Aconothobius martensi Smit, 1975(Species)   Aconothobius martensi Smit, 1975
Click to view Aconothobius orientalis (Lewis, Kulkarni et Bhat, 1972)(Species)   Aconothobius orientalis (Lewis, Kulkarni et Bhat, 1972)
Click to view Brachyctenonotus Wagner, 1928(Genus)   Brachyctenonotus Wagner, 1928
Click to view Brachyctenonotus myospalacis Wagner, 1928(Species)   Brachyctenonotus myospalacis Wagner, 1928
Click to view Calceopsylla Liu, Wu et Wang, 1965(Genus)   Calceopsylla Liu, Wu et Wang, 1965
Click to view Calceopsylla aduncata Liu Chiying, Wu Houyong et Wang Dwenching, 1965(Species)   Calceopsylla aduncata Liu Chiying, Wu Houyong et Wang Dwenching, 1965
Click to view Chinghaipsylla Liu, Tsai et Wu, 1974(Genus)   Chinghaipsylla Liu, Tsai et Wu, 1974
Click to view Chinghaipsylla ampliodigita Liu Jiou, Liu Quan et Liu Chiying, 1982(Species)   Chinghaipsylla ampliodigita Liu Jiou, Liu Quan et Liu Chiying, 1982
Click to view Chinghaipsylla bisinuosa Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1974(Species)   Chinghaipsylla bisinuosa Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1974
Click to view Conothobius Ioff, 1950(Genus)   Conothobius Ioff, 1950
Click to view Conothobius conothoae (Ioff, 1946)(Species)   Conothobius conothoae (Ioff, 1946)
Click to view Ctenophyllus Wagner, 1927(Genus)   Ctenophyllus Wagner, 1927
Click to view Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926(Genus)   Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Geusibia Jordan, 1932(Genus)   Geusibia Jordan, 1932
Click to view Geusibia Jordan, 1932(Subgenus)   Geusibia Jordan, 1932
Click to view Geusibia apromina Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1980(Species)   Geusibia apromina Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1980
Click to view Geusibia apromina apromina Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1980(Subspecies)   Geusibia apromina apromina Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1980
Click to view Geusibia apromina sichuanensis Liu Chiying, Zhai Zhoahua et Liu Quan, 1986(Subspecies)   Geusibia apromina sichuanensis Liu Chiying, Zhai Zhoahua et Liu Quan, 1986
Click to view Geusibia apromina xizangensis Liu Chiying, Gao Junqi et Liu Quan, 1982(Subspecies)   Geusibia apromina xizangensis Liu Chiying, Gao Junqi et Liu Quan, 1982
Click to view Geusibia ashcrafti Augustson, 1941(Species)   Geusibia ashcrafti Augustson, 1941
Click to view Geusibia digitiformia Gong Zhengda et Lin Jiabing, 1990(Species)   Geusibia digitiformia Gong Zhengda et Lin Jiabing, 1990
Click to view Geusibia falsotorosa Wu Wenzhen, Ni Guoxiang et Li Kueichen, 1987(Species)   Geusibia falsotorosa Wu Wenzhen, Ni Guoxiang et Li Kueichen, 1987
Click to view Geusibia hemisphaera Liu Chiying, Chen Jiaxian et Liu Quan, 1981(Species)   Geusibia hemisphaera Liu Chiying, Chen Jiaxian et Liu Quan, 1981
Click to view Geusibia lacertosa (Smit, 1975)(Species)   Geusibia lacertosa (Smit, 1975)
Click to view Geusibia longihilla Zhang Jintong et Liu Chiying, 1984(Species)   Geusibia longihilla Zhang Jintong et Liu Chiying, 1984
Click to view Geusibia minutiprominula Zhang Jintong et Liu Chiying, 1984(Species)   Geusibia minutiprominula Zhang Jintong et Liu Chiying, 1984
Click to view Geusibia minutiprominula minutiprominula Zhang Jintong et Liu Chiying, 1984(Subspecies)   Geusibia minutiprominula minutiprominula Zhang Jintong et Liu Chiying, 1984
Click to view Geusibia minutiprominula ningshanensis Zhang Jintong et Liu Chiying, 1984(Subspecies)   Geusibia minutiprominula ningshanensis Zhang Jintong et Liu Chiying, 1984
Click to view Geusibia quadrata Gong Zhengda, 1992(Species)   Geusibia quadrata Gong Zhengda, 1992
Click to view Geusibia torosa Jordan, 1932(Species)   Geusibia torosa Jordan, 1932
Click to view Geusibia yunnanensis Xie Baoqi et Gong Zhengda, 1982(Species)   Geusibia yunnanensis Xie Baoqi et Gong Zhengda, 1982
Click to view Spinopsylla Ge et Gong, 1989(Subgenus)   Spinopsylla Ge et Gong, 1989
Click to view Geusibia stenosinuata Li Kueichen, 1979(Species)   Geusibia stenosinuata Li Kueichen, 1979
Click to view Geusibia triangularis (Lewis, 1972)(Species)   Geusibia triangularis (Lewis, 1972)
Click to view Hopkinsipsylla Traub, 1963(Genus)   Hopkinsipsylla Traub, 1963
Click to view Hopkinsipsylla occulta Traub, 1963(Species)   Hopkinsipsylla occulta Traub, 1963
Click to view Hopkinsipsylla occulta occulta Traub, 1963(Subspecies)   Hopkinsipsylla occulta occulta Traub, 1963
Click to view Hopkinsipsylla occulta praeceps Traub, 1965(Subspecies)   Hopkinsipsylla occulta praeceps Traub, 1965
Click to view Minyctenopsyllus Liu, Zhung et Wang, 1979(Genus)   Minyctenopsyllus Liu, Zhung et Wang, 1979
Click to view Ochotonobius Ioff, 1950(Genus)   Ochotonobius Ioff, 1950
Click to view Ochotonobius bondari (Mikulin, 1953)(Species)   Ochotonobius bondari (Mikulin, 1953)
Click to view Ochotonobius hirticrus (Jordan et Rothschild, 1923)(Species)   Ochotonobius hirticrus (Jordan et Rothschild, 1923)
Click to view Ochotonobius rufescens (Ioff, 1946)(Species)   Ochotonobius rufescens (Ioff, 1946)
Click to view Odontopsyllus Baker, 1905(Genus)   Odontopsyllus Baker, 1905
Click to view Odontopsyllus dentatus (Baker, 1904)(Species)   Odontopsyllus dentatus (Baker, 1904)
Click to view Odontopsyllus multispinosus (Baker, 1898)(Species)   Odontopsyllus multispinosus (Baker, 1898)
Click to view Odontopsyllus quirosi (Gil Collado, 1934)(Species)   Odontopsyllus quirosi (Gil Collado, 1934)
Click to view Odontopsyllus quirosi quirosi (Gil Collado, 1934)(Subspecies)   Odontopsyllus quirosi quirosi (Gil Collado, 1934)
Click to view Odontopsyllus quirosi episcopalis Beaucournu et Gilot, 1975(Subspecies)   Odontopsyllus quirosi episcopalis Beaucournu et Gilot, 1975
Click to view Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926(Genus)   Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Cystipsylla Wagner, 1930(Subgenus)   Cystipsylla Wagner, 1930
Click to view Ophthalmopsylla jettmari Jordan, 1929(Species)   Ophthalmopsylla jettmari Jordan, 1929
Click to view Ophthalmopsylla karakum Zagniborodova, 1953(Species)   Ophthalmopsylla karakum Zagniborodova, 1953
Click to view Ophthalmopsylla kasakiensis Ioff, 1929(Species)   Ophthalmopsylla kasakiensis Ioff, 1929
Click to view Ophthalmopsylla kiritschenkovi (Wagner, 1930)(Species)   Ophthalmopsylla kiritschenkovi (Wagner, 1930)
Click to view Eremedosa Traub, 1965(Subgenus)   Eremedosa Traub, 1965
Click to view Ophthalmopsylla celata Traub, 1965(Species)   Ophthalmopsylla celata Traub, 1965
Click to view Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926(Subgenus)   Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Ophthalmopsylla extrema Ioff et Scalon, 1953(Species)   Ophthalmopsylla extrema Ioff et Scalon, 1953
Click to view Ophthalmopsylla kukuschkini Ioff, 1928(Species)   Ophthalmopsylla kukuschkini Ioff, 1928
Click to view Ophthalmopsylla multichaeta Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965(Species)   Ophthalmopsylla multichaeta Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965
Click to view Ophthalmopsylla praefecta (Jordan et Rothschild, 1915)(Species)   Ophthalmopsylla praefecta (Jordan et Rothschild, 1915)
Click to view Ophthalmopsylla praefecta praefecta (Jordan et Rothschild, 1915)(Subspecies)   Ophthalmopsylla praefecta praefecta (Jordan et Rothschild, 1915)
Click to view Ophthalmopsylla praefecta ecphora Labunets, 1961(Subspecies)   Ophthalmopsylla praefecta ecphora Labunets, 1961
Click to view Ophthalmopsylla praefecta lenta Smit, 1967(Subspecies)   Ophthalmopsylla praefecta lenta Smit, 1967
Click to view Ophthalmopsylla praefecta pernix Jordan, 1929(Subspecies)   Ophthalmopsylla praefecta pernix Jordan, 1929
Click to view Ophthalmopsylla volgensis (Wagner et Ioff, 1926)(Species)   Ophthalmopsylla volgensis (Wagner et Ioff, 1926)
Click to view Ophthalmopsylla volgensis volgensis (Wagner et Ioff, 1926)(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis volgensis (Wagner et Ioff, 1926)
Click to view Ophthalmopsylla volgensis arnoldi Wagner et Argyropulo, 1934(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis arnoldi Wagner et Argyropulo, 1934
Click to view Ophthalmopsylla volgensis balikunensis Yu Xin et Ye Ruiyu, 1982(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis balikunensis Yu Xin et Ye Ruiyu, 1982
Click to view Ophthalmopsylla volgensis fascicula Scalon, 1968(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis fascicula Scalon, 1968
Click to view Ophthalmopsylla volgensis impersia Traub et Evans, 1967(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis impersia Traub et Evans, 1967
Click to view Ophthalmopsylla volgensis intermedia Argyropulo, 1946(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis intermedia Argyropulo, 1946
Click to view Ophthalmopsylla volgensis kirgisiensis Ioff, 1953(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis kirgisiensis Ioff, 1953
Click to view Ophthalmopsylla volgensis montana Fedina, 1946(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis montana Fedina, 1946
Click to view Ophthalmopsylla volgensis palestinica Smit, 1960(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis palestinica Smit, 1960
Click to view Ophthalmopsylla volgensis transcaspica Zagniborodova et Mikulin, 1957(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis transcaspica Zagniborodova et Mikulin, 1957
Click to view Ophthalmopsylla volgensis tuoliensis Yu Xin, Ye Ruiyu et Liu Chiying, 1983(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis tuoliensis Yu Xin, Ye Ruiyu et Liu Chiying, 1983
Click to view Ophthalmopsylla volgensis wuqiaensis Yu Xin, Sheb Yicheng et Ye Ruiyu, 1990(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis wuqiaensis Yu Xin, Sheb Yicheng et Ye Ruiyu, 1990
Click to view Paradoxopsyllus Miyajima et Koidzumi, 1909(Genus)   Paradoxopsyllus Miyajima et Koidzumi, 1909
Click to view Paradoxopsyllus acanthus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus acanthus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus aculeolatus Ge Long et Ma Liming, 1988(Species)   Paradoxopsyllus aculeolatus Ge Long et Ma Liming, 1988
Click to view Paradoxopsyllus alatau Shvarts, 1953(Species)   Paradoxopsyllus alatau Shvarts, 1953
Click to view Paradoxopsyllus angustisinus Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1988(Species)   Paradoxopsyllus angustisinus Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1988
Click to view Paradoxopsyllus calceiforma Zhang Jintong et Liu Chiying, 1985(Species)   Paradoxopsyllus calceiforma Zhang Jintong et Liu Chiying, 1985
Click to view Paradoxopsyllus conveniens Wagner, 1930(Species)   Paradoxopsyllus conveniens Wagner, 1930
Click to view Paradoxopsyllus curvispinus Miyajima et Koidzumi, 1909(Species)   Paradoxopsyllus curvispinus Miyajima et Koidzumi, 1909
Click to view Paradoxopsyllus custodis Jordan, 1932(Species)   Paradoxopsyllus custodis Jordan, 1932
Click to view Paradoxopsyllus dashidorzhii Scalon, 1953(Species)   Paradoxopsyllus dashidorzhii Scalon, 1953
Click to view Paradoxopsyllus dictosus Smit, 1975(Species)   Paradoxopsyllus dictosus Smit, 1975
Click to view Paradoxopsyllus digitatus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus digitatus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus diversus Liu Chiying, Chen Jiaxian et Liu Quan, 1986(Species)   Paradoxopsyllus diversus Liu Chiying, Chen Jiaxian et Liu Quan, 1986
Click to view Paradoxopsyllus faghihei Farhang-Azad, 1972(Species)   Paradoxopsyllus faghihei Farhang-Azad, 1972
Click to view Paradoxopsyllus grenieri Klein, 1963(Species)   Paradoxopsyllus grenieri Klein, 1963
Click to view Paradoxopsyllus gussevi Mirzoyeva, 1954(Species)   Paradoxopsyllus gussevi Mirzoyeva, 1954
Click to view Paradoxopsyllus hesperius Ioff, 1946(Species)   Paradoxopsyllus hesperius Ioff, 1946
Click to view Paradoxopsyllus hollandi Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus hollandi Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus inferioprocerus Yu Xin, Cao Hanli et Huang Gongmin, 1987(Species)   Paradoxopsyllus inferioprocerus Yu Xin, Cao Hanli et Huang Gongmin, 1987
Click to view Paradoxopsyllus integer Ioff, 1946(Species)   Paradoxopsyllus integer Ioff, 1946
Click to view Paradoxopsyllus intermedium Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994(Species)   Paradoxopsyllus intermedium Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994
Click to view Paradoxopsyllus intermedius Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978(Species)   Paradoxopsyllus intermedius Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978
Click to view Paradoxopsyllus jinshajiangensis Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978(Species)   Paradoxopsyllus jinshajiangensis Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978
Click to view Paradoxopsyllus jinshajiangensis jinshajiangensis Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978(Subspecies)   Paradoxopsyllus jinshajiangensis jinshajiangensis Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978
Click to view Paradoxopsyllus jinshajiangensis concavus Liu Zhangzonf, Liu Chiying et Zhang Jintong, 1986(Subspecies)   Paradoxopsyllus jinshajiangensis concavus Liu Zhangzonf, Liu Chiying et Zhang Jintong, 1986
Click to view Paradoxopsyllus kalabukhovi Labunets, 1961(Species)   Paradoxopsyllus kalabukhovi Labunets, 1961
Click to view Paradoxopsyllus latus Chen Ningyu, Wei Shufenf et Liu Quan, 1982(Species)   Paradoxopsyllus latus Chen Ningyu, Wei Shufenf et Liu Quan, 1982
Click to view Paradoxopsyllus liae Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994(Species)   Paradoxopsyllus liae Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994
Click to view Paradoxopsyllus liui Liu Quan, Li Zhenghai et Chang Fongbo, 1991(Species)   Paradoxopsyllus liui Liu Quan, Li Zhenghai et Chang Fongbo, 1991
Click to view Paradoxopsyllus longiprojectus Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978(Species)   Paradoxopsyllus longiprojectus Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978
Click to view Paradoxopsyllus longiquadratus Liu Quan, Ge Long et Lan Xiaohui, 1991(Species)   Paradoxopsyllus longiquadratus Liu Quan, Ge Long et Lan Xiaohui, 1991
Click to view Paradoxopsyllus magnificus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus magnificus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus microphthalmus Ioff, 1946(Species)   Paradoxopsyllus microphthalmus Ioff, 1946
Click to view Paradoxopsyllus mustangensis Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus mustangensis Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus naryni Wagner, 1928(Species)   Paradoxopsyllus naryni Wagner, 1928
Click to view Paradoxopsyllus oribatus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus oribatus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus paraphaeopis Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus paraphaeopis Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus paucichaetus Yu Xin, Wu Houyong et Liu Chiying, 1966(Species)   Paradoxopsyllus paucichaetus Yu Xin, Wu Houyong et Liu Chiying, 1966
Click to view Paradoxopsyllus phaeopis (Jordan et Rothschild, 1911)(Species)   Paradoxopsyllus phaeopis (Jordan et Rothschild, 1911)
Click to view Paradoxopsyllus repandus (Rothschild, 1913)(Species)   Paradoxopsyllus repandus (Rothschild, 1913)
Click to view Paradoxopsyllus rhombomysus Li Kueichen, Huang Guiping et Sun Qing, 1987(Species)   Paradoxopsyllus rhombomysus Li Kueichen, Huang Guiping et Sun Qing, 1987
Click to view Paradoxopsyllus scalonae Violovich, 1964(Species)   Paradoxopsyllus scalonae Violovich, 1964
Click to view Paradoxopsyllus scorodumovi Scalon, 1935(Species)   Paradoxopsyllus scorodumovi Scalon, 1935
Click to view Paradoxopsyllus socrati Kunitskaya et Kunitsky, 1978(Species)   Paradoxopsyllus socrati Kunitskaya et Kunitsky, 1978
Click to view Paradoxopsyllus spinosus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus spinosus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus stenotus Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1986(Species)   Paradoxopsyllus stenotus Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1986
Click to view Paradoxopsyllus teretifrons (Rothschild, 1913)(Species)   Paradoxopsyllus teretifrons (Rothschild, 1913)
Click to view Phaenopsylla Jordan, 1944(Genus)   Phaenopsylla Jordan, 1944
Click to view Phaenopsylla aiderensis Medvedev et Alifirenko, 1991(Species)   Phaenopsylla aiderensis Medvedev et Alifirenko, 1991
Click to view Phaenopsylla hopkinsi Lewis, 1973(Species)   Phaenopsylla hopkinsi Lewis, 1973
Click to view Phaenopsylla jordani Lewis, 1973(Species)   Phaenopsylla jordani Lewis, 1973
Click to view Phaenopsylla kopetdag Ioff, 1946(Species)   Phaenopsylla kopetdag Ioff, 1946
Click to view Phaenopsylla mustersi Jordan, 1944(Species)   Phaenopsylla mustersi Jordan, 1944
Click to view Phaenopsylla newelli Farhang-Azad, 1972(Species)   Phaenopsylla newelli Farhang-Azad, 1972
Click to view Phaenopsylla tiflovi Ioff, 1950(Species)   Phaenopsylla tiflovi Ioff, 1950
Click to view Dolichopsyllinae Baker, 1905(Subfamily)   Dolichopsyllinae Baker, 1905
Click to view Dolichopsyllus Baker, 1905(Genus)   Dolichopsyllus Baker, 1905