Family Leptopsyllidae

 
Click to view Leptopsyllidae Rothschild et Jordan, 1915(Family)   Leptopsyllidae Rothschild et Jordan, 1915
Click to view Leptopsyllinae Rothschild et Jordan, 1915(Subfamily)   Leptopsyllinae Rothschild et Jordan, 1915
Click to view Paradoxopsyllinae Ioff, 1936(Subfamily)   Paradoxopsyllinae Ioff, 1936
Click to view Ornithophagini Hopkins et Rothschild, 1971(Tribe)   Ornithophagini Hopkins et Rothschild, 1971
Click to view Ornithophaga Mikulin, 1957(Genus)   Ornithophaga Mikulin, 1957
Click to view Ornithophaga anomala Mikulin, 1957(Species)   Ornithophaga anomala Mikulin, 1957
Click to view Ornithophaga anomala anomala Mikulin, 1957(Subspecies)   Ornithophaga anomala anomala Mikulin, 1957
Click to view Ornithophaga anomala qinghaiensis Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1986(Subspecies)   Ornithophaga anomala qinghaiensis Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1986
Click to view Ornithophaga mikulini Rosicky et Smit, 1965(Species)   Ornithophaga mikulini Rosicky et Smit, 1965
Click to view Ornithophaga sinaia Rosicky et Smit, 1965(Species)   Ornithophaga sinaia Rosicky et Smit, 1965
Click to view Typhlomyopsyllus Li et Huang, 1980(Genus)   Typhlomyopsyllus Li et Huang, 1980
Click to view Typhlomyopsyllus cavaticus Li Kueichen et Huang Guiping, 1980(Species)   Typhlomyopsyllus cavaticus Li Kueichen et Huang Guiping, 1980
Click to view Typhlomyopsyllus esinus Liu Quan, Shi Liangcai et Liu Chiying, 1985(Species)   Typhlomyopsyllus esinus Liu Quan, Shi Liangcai et Liu Chiying, 1985
Click to view Typhlomyopsyllus bashanensis Liu et Wang, 1995(Species)   Typhlomyopsyllus bashanensis Liu et Wang, 1995
Click to view Paradoxopsyllini Ioff, 1936(Tribe)   Paradoxopsyllini Ioff, 1936
Click to view Aconothobius Smit, 1975(Genus)   Aconothobius Smit, 1975
Click to view Aconothobius anthobius Smit, 1975(Species)   Aconothobius anthobius Smit, 1975
Click to view Aconothobius martensi Smit, 1975(Species)   Aconothobius martensi Smit, 1975
Click to view Aconothobius orientalis (Lewis, Kulkarni et Bhat, 1972)(Species)   Aconothobius orientalis (Lewis, Kulkarni et Bhat, 1972)
Click to view Brachyctenonotus Wagner, 1928(Genus)   Brachyctenonotus Wagner, 1928
Click to view Brachyctenonotus myospalacis Wagner, 1928(Species)   Brachyctenonotus myospalacis Wagner, 1928
Click to view Calceopsylla Liu, Wu et Wang, 1965(Genus)   Calceopsylla Liu, Wu et Wang, 1965
Click to view Calceopsylla aduncata Liu Chiying, Wu Houyong et Wang Dwenching, 1965(Species)   Calceopsylla aduncata Liu Chiying, Wu Houyong et Wang Dwenching, 1965
Click to view Chinghaipsylla Liu, Tsai et Wu, 1974(Genus)   Chinghaipsylla Liu, Tsai et Wu, 1974
Click to view Chinghaipsylla ampliodigita Liu Jiou, Liu Quan et Liu Chiying, 1982(Species)   Chinghaipsylla ampliodigita Liu Jiou, Liu Quan et Liu Chiying, 1982
Click to view Chinghaipsylla bisinuosa Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1974(Species)   Chinghaipsylla bisinuosa Liu Chiying, Tsai Liyuen et Wu Wenching, 1974
Click to view Conothobius Ioff, 1950(Genus)   Conothobius Ioff, 1950
Click to view Conothobius conothoae (Ioff, 1946)(Species)   Conothobius conothoae (Ioff, 1946)
Click to view Ctenophyllus Wagner, 1927(Genus)   Ctenophyllus Wagner, 1927
Click to view Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926(Genus)   Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926(Subgenus)   Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Frontopsylla adixsterna Liu Chiying, Shao Kwannan et Liu Chuan, 1976(Species)   Frontopsylla adixsterna Liu Chiying, Shao Kwannan et Liu Chuan, 1976
Click to view Frontopsylla aspiniformis Liu Chiying et Wu Houyong, 1960(Species)   Frontopsylla aspiniformis Liu Chiying et Wu Houyong, 1960
Click to view Frontopsylla chaetophora Mikulin, 1958(Species)   Frontopsylla chaetophora Mikulin, 1958
Click to view Frontopsylla diqiengensis Li Kueichen et Hsieh Paochi, 1974(Species)   Frontopsylla diqiengensis Li Kueichen et Hsieh Paochi, 1974
Click to view Frontopsylla elata (Jordan et Rothschild, 1915)(Species)   Frontopsylla elata (Jordan et Rothschild, 1915)
Click to view Frontopsylla elata elata (Jordan et Rothschild, 1915)(Subspecies)   Frontopsylla elata elata (Jordan et Rothschild, 1915)
Click to view Frontopsylla elata botis Jordan, 1929(Subspecies)   Frontopsylla elata botis Jordan, 1929
Click to view Frontopsylla elata caucasica Ioff et Argyropulo, 1934(Subspecies)   Frontopsylla elata caucasica Ioff et Argyropulo, 1934
Click to view Frontopsylla elata glabra Ioff, 1946(Subspecies)   Frontopsylla elata glabra Ioff, 1946
Click to view Frontopsylla elata humida Tiflov, 1937(Subspecies)   Frontopsylla elata humida Tiflov, 1937
Click to view Frontopsylla elata koksu Ioff, 1946(Subspecies)   Frontopsylla elata koksu Ioff, 1946
Click to view Frontopsylla elata neutra Mikulin, 1957(Subspecies)   Frontopsylla elata neutra Mikulin, 1957
Click to view Frontopsylla elata pilosa Ioff, 1946(Subspecies)   Frontopsylla elata pilosa Ioff, 1946
Click to view Frontopsylla elata popovi Lebedev, 1953(Subspecies)   Frontopsylla elata popovi Lebedev, 1953
Click to view Frontopsylla elata taishiri Emelyanova, 1950(Subspecies)   Frontopsylla elata taishiri Emelyanova, 1950
Click to view Frontopsylla elata vara Mikulin, 1960(Subspecies)   Frontopsylla elata vara Mikulin, 1960
Click to view Frontopsylla elatoides Wagner, 1928(Species)   Frontopsylla elatoides Wagner, 1928
Click to view Frontopsylla elatoides elatoides Wagner, 1928(Subspecies)   Frontopsylla elatoides elatoides Wagner, 1928
Click to view Frontopsylla elatoides intermedia Cai Liyun, Wu WEnzhen et Zhang Rongguang, 1987(Subspecies)   Frontopsylla elatoides intermedia Cai Liyun, Wu WEnzhen et Zhang Rongguang, 1987
Click to view Frontopsylla elatoides longa Mikulin, 1958(Subspecies)   Frontopsylla elatoides longa Mikulin, 1958
Click to view Frontopsylla elatoides orthodigitia Murzakhmetova, 1969(Subspecies)   Frontopsylla elatoides orthodigitia Murzakhmetova, 1969
Click to view Frontopsylla exilidigita Liu Chiying, Wu Houyong et Chang Fengbo, 1974(Species)   Frontopsylla exilidigita Liu Chiying, Wu Houyong et Chang Fengbo, 1974
Click to view Frontopsylla exilidigita exilidigita Liu Chiying, Wu Houyong et Chang Fengbo, 1974(Subspecies)   Frontopsylla exilidigita exilidigita Liu Chiying, Wu Houyong et Chang Fengbo, 1974
Click to view Frontopsylla exilidigita tiebuensis Chen Ningyu, Wei Shufeng et Liu Quan, 1986(Subspecies)   Frontopsylla exilidigita tiebuensis Chen Ningyu, Wei Shufeng et Liu Quan, 1986
Click to view Frontopsylla hetera Wagner, 1933(Species)   Frontopsylla hetera Wagner, 1933
Click to view Frontopsylla kunitskyi Maslennikova Et Kunitskaya, 1982(Species)   Frontopsylla kunitskyi Maslennikova Et Kunitskaya, 1982
Click to view Frontopsylla liui Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994(Species)   Frontopsylla liui Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994
Click to view Frontopsylla luculenta (Jordan et Rothschild, 1923)(Species)   Frontopsylla luculenta (Jordan et Rothschild, 1923)
Click to view Frontopsylla luculenta luculenta (Jordan et Rothschild, 1923)(Subspecies)   Frontopsylla luculenta luculenta (Jordan et Rothschild, 1923)
Click to view Frontopsylla megasinus Li Kueichen et Chen Ningyu, 1974(Species)   Frontopsylla megasinus Li Kueichen et Chen Ningyu, 1974
Click to view Frontopsylla megasinus megasinus Li Kueichen et Chen Ningui, 1974(Subspecies)   Frontopsylla megasinus megasinus Li Kueichen et Chen Ningui, 1974
Click to view Frontopsylla mutata Jordan, 1944(Species)   Frontopsylla mutata Jordan, 1944
Click to view Frontopsylla nakagawai Kumada et Sakaguti, 1959(Species)   Frontopsylla nakagawai Kumada et Sakaguti, 1959
Click to view Frontopsylla rotunditruncata Cai Liyun et Liu Chiying, 1985(Species)   Frontopsylla rotunditruncata Cai Liyun et Liu Chiying, 1985
Click to view Frontopsylla scalonae Kotti, 1992(Species)   Frontopsylla scalonae Kotti, 1992
Click to view Frontopsylla semura Wagner et Ioff, 1926(Species)   Frontopsylla semura Wagner et Ioff, 1926
Click to view Frontopsylla spadix (Jordan et Rothschild, 1921)(Species)   Frontopsylla spadix (Jordan et Rothschild, 1921)
Click to view Frontopsylla spadix spadix (Jordan et Rothschild, 1921)(Subspecies)   Frontopsylla spadix spadix (Jordan et Rothschild, 1921)
Click to view Frontopsylla spadix nepalensis Brelih, 1975(Subspecies)   Frontopsylla spadix nepalensis Brelih, 1975
Click to view Frontopsylla spadix borealosichuana Liu Chiying et Zhai Zhaohua, 1986(Subspecies)   Frontopsylla spadix borealosichuana Liu Chiying et Zhai Zhaohua, 1986
Click to view Frontopsylla spadix shennongjiaensis Ji Shuli, Chen Jiaxian et Liu Chiying, 1986(Subspecies)   Frontopsylla spadix shennongjiaensis Ji Shuli, Chen Jiaxian et Liu Chiying, 1986
Click to view Frontopsylla tjanshanica Shvarts, 1953(Species)   Frontopsylla tjanshanica Shvarts, 1953
Click to view Frontopsylla tomentosa Xie Baoqi et Cai Liyun, 1979(Species)   Frontopsylla tomentosa Xie Baoqi et Cai Liyun, 1979
Click to view Frontopsylla tuoliensis Yu Xin et Zhang Jintong, 1981(Species)   Frontopsylla tuoliensis Yu Xin et Zhang Jintong, 1981
Click to view Frontopsylla wagneri Ioff, 1928(Species)   Frontopsylla wagneri Ioff, 1928
Click to view Frontopsylla xizangensis Liu Chiying et Liu Quan, 1982(Species)   Frontopsylla xizangensis Liu Chiying et Liu Quan, 1982
Click to view Mafrontia Ioff, 1949(Subgenus)   Mafrontia Ioff, 1949
Click to view Frontopsylla macrophthalma (Jordan et Rothschild, 1915)(Species)   Frontopsylla macrophthalma (Jordan et Rothschild, 1915)
Click to view Orfrontia Ioff, 1946(Subgenus)   Orfrontia Ioff, 1946
Click to view Frontopsylla cornuta Ioff, 1946(Species)   Frontopsylla cornuta Ioff, 1946
Click to view Frontopsylla frontalis (Rothschild, 1908)(Species)   Frontopsylla frontalis (Rothschild, 1908)
Click to view Frontopsylla laeta (Jordan et Rothschild, 1920)(Species)   Frontopsylla laeta (Jordan et Rothschild, 1920)
Click to view Frontopsylla lapponica (Nordberg, 1935)(Species)   Frontopsylla lapponica (Nordberg, 1935)
Click to view Frontopsylla postprojicia Liu Quan, Qi Aimin et Li Zhongyuan, 1985(Species)   Frontopsylla postprojicia Liu Quan, Qi Aimin et Li Zhongyuan, 1985
Click to view Frontopsylla setigera Smit, 1964(Species)   Frontopsylla setigera Smit, 1964
Click to view Profrontia Ioff, 1946(Subgenus)   Profrontia Ioff, 1946
Click to view Frontopsylla ambigua Fedina, 1946(Species)   Frontopsylla ambigua Fedina, 1946
Click to view Frontopsylla ornata Tiflov, 1937(Species)   Frontopsylla ornata Tiflov, 1937
Click to view Frontopsylla protera Wagner, 1933(Species)   Frontopsylla protera Wagner, 1933
Click to view Geusibia Jordan, 1932(Genus)   Geusibia Jordan, 1932
Click to view Hopkinsipsylla Traub, 1963(Genus)   Hopkinsipsylla Traub, 1963
Click to view Hopkinsipsylla occulta Traub, 1963(Species)   Hopkinsipsylla occulta Traub, 1963
Click to view Hopkinsipsylla occulta occulta Traub, 1963(Subspecies)   Hopkinsipsylla occulta occulta Traub, 1963
Click to view Hopkinsipsylla occulta praeceps Traub, 1965(Subspecies)   Hopkinsipsylla occulta praeceps Traub, 1965
Click to view Minyctenopsyllus Liu, Zhung et Wang, 1979(Genus)   Minyctenopsyllus Liu, Zhung et Wang, 1979
Click to view Minyctenopsyllus triangularus Liu Chiying, Zhung Zenghu et Wang Shixin, 1979(Species)   Minyctenopsyllus triangularus Liu Chiying, Zhung Zenghu et Wang Shixin, 1979
Click to view Ochotonobius Ioff, 1950(Genus)   Ochotonobius Ioff, 1950
Click to view Ochotonobius bondari (Mikulin, 1953)(Species)   Ochotonobius bondari (Mikulin, 1953)
Click to view Ochotonobius hirticrus (Jordan et Rothschild, 1923)(Species)   Ochotonobius hirticrus (Jordan et Rothschild, 1923)
Click to view Ochotonobius rufescens (Ioff, 1946)(Species)   Ochotonobius rufescens (Ioff, 1946)
Click to view Odontopsyllus Baker, 1905(Genus)   Odontopsyllus Baker, 1905
Click to view Odontopsyllus dentatus (Baker, 1904)(Species)   Odontopsyllus dentatus (Baker, 1904)
Click to view Odontopsyllus multispinosus (Baker, 1898)(Species)   Odontopsyllus multispinosus (Baker, 1898)
Click to view Odontopsyllus quirosi (Gil Collado, 1934)(Species)   Odontopsyllus quirosi (Gil Collado, 1934)
Click to view Odontopsyllus quirosi quirosi (Gil Collado, 1934)(Subspecies)   Odontopsyllus quirosi quirosi (Gil Collado, 1934)
Click to view Odontopsyllus quirosi episcopalis Beaucournu et Gilot, 1975(Subspecies)   Odontopsyllus quirosi episcopalis Beaucournu et Gilot, 1975
Click to view Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926(Genus)   Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Cystipsylla Wagner, 1930(Subgenus)   Cystipsylla Wagner, 1930
Click to view Ophthalmopsylla jettmari Jordan, 1929(Species)   Ophthalmopsylla jettmari Jordan, 1929
Click to view Ophthalmopsylla karakum Zagniborodova, 1953(Species)   Ophthalmopsylla karakum Zagniborodova, 1953
Click to view Ophthalmopsylla kasakiensis Ioff, 1929(Species)   Ophthalmopsylla kasakiensis Ioff, 1929
Click to view Ophthalmopsylla kiritschenkovi (Wagner, 1930)(Species)   Ophthalmopsylla kiritschenkovi (Wagner, 1930)
Click to view Eremedosa Traub, 1965(Subgenus)   Eremedosa Traub, 1965
Click to view Ophthalmopsylla celata Traub, 1965(Species)   Ophthalmopsylla celata Traub, 1965
Click to view Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926(Subgenus)   Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Ophthalmopsylla extrema Ioff et Scalon, 1953(Species)   Ophthalmopsylla extrema Ioff et Scalon, 1953
Click to view Ophthalmopsylla kukuschkini Ioff, 1928(Species)   Ophthalmopsylla kukuschkini Ioff, 1928
Click to view Ophthalmopsylla multichaeta Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965(Species)   Ophthalmopsylla multichaeta Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1965
Click to view Ophthalmopsylla praefecta (Jordan et Rothschild, 1915)(Species)   Ophthalmopsylla praefecta (Jordan et Rothschild, 1915)
Click to view Ophthalmopsylla praefecta praefecta (Jordan et Rothschild, 1915)(Subspecies)   Ophthalmopsylla praefecta praefecta (Jordan et Rothschild, 1915)
Click to view Ophthalmopsylla praefecta ecphora Labunets, 1961(Subspecies)   Ophthalmopsylla praefecta ecphora Labunets, 1961
Click to view Ophthalmopsylla praefecta lenta Smit, 1967(Subspecies)   Ophthalmopsylla praefecta lenta Smit, 1967
Click to view Ophthalmopsylla praefecta pernix Jordan, 1929(Subspecies)   Ophthalmopsylla praefecta pernix Jordan, 1929
Click to view Ophthalmopsylla volgensis (Wagner et Ioff, 1926)(Species)   Ophthalmopsylla volgensis (Wagner et Ioff, 1926)
Click to view Ophthalmopsylla volgensis volgensis (Wagner et Ioff, 1926)(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis volgensis (Wagner et Ioff, 1926)
Click to view Ophthalmopsylla volgensis arnoldi Wagner et Argyropulo, 1934(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis arnoldi Wagner et Argyropulo, 1934
Click to view Ophthalmopsylla volgensis balikunensis Yu Xin et Ye Ruiyu, 1982(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis balikunensis Yu Xin et Ye Ruiyu, 1982
Click to view Ophthalmopsylla volgensis fascicula Scalon, 1968(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis fascicula Scalon, 1968
Click to view Ophthalmopsylla volgensis impersia Traub et Evans, 1967(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis impersia Traub et Evans, 1967
Click to view Ophthalmopsylla volgensis intermedia Argyropulo, 1946(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis intermedia Argyropulo, 1946
Click to view Ophthalmopsylla volgensis kirgisiensis Ioff, 1953(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis kirgisiensis Ioff, 1953
Click to view Ophthalmopsylla volgensis montana Fedina, 1946(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis montana Fedina, 1946
Click to view Ophthalmopsylla volgensis palestinica Smit, 1960(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis palestinica Smit, 1960
Click to view Ophthalmopsylla volgensis transcaspica Zagniborodova et Mikulin, 1957(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis transcaspica Zagniborodova et Mikulin, 1957
Click to view Ophthalmopsylla volgensis tuoliensis Yu Xin, Ye Ruiyu et Liu Chiying, 1983(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis tuoliensis Yu Xin, Ye Ruiyu et Liu Chiying, 1983
Click to view Ophthalmopsylla volgensis wuqiaensis Yu Xin, Sheb Yicheng et Ye Ruiyu, 1990(Subspecies)   Ophthalmopsylla volgensis wuqiaensis Yu Xin, Sheb Yicheng et Ye Ruiyu, 1990
Click to view Paradoxopsyllus Miyajima et Koidzumi, 1909(Genus)   Paradoxopsyllus Miyajima et Koidzumi, 1909
Click to view Phaenopsylla Jordan, 1944(Genus)   Phaenopsylla Jordan, 1944
Click to view Phaenopsylla aiderensis Medvedev et Alifirenko, 1991(Species)   Phaenopsylla aiderensis Medvedev et Alifirenko, 1991
Click to view Phaenopsylla hopkinsi Lewis, 1973(Species)   Phaenopsylla hopkinsi Lewis, 1973
Click to view Phaenopsylla jordani Lewis, 1973(Species)   Phaenopsylla jordani Lewis, 1973
Click to view Phaenopsylla kopetdag Ioff, 1946(Species)   Phaenopsylla kopetdag Ioff, 1946
Click to view Phaenopsylla mustersi Jordan, 1944(Species)   Phaenopsylla mustersi Jordan, 1944
Click to view Phaenopsylla newelli Farhang-Azad, 1972(Species)   Phaenopsylla newelli Farhang-Azad, 1972
Click to view Phaenopsylla tiflovi Ioff, 1950(Species)   Phaenopsylla tiflovi Ioff, 1950
Click to view Dolichopsyllinae Baker, 1905(Subfamily)   Dolichopsyllinae Baker, 1905
Click to view Dolichopsyllus Baker, 1905(Genus)   Dolichopsyllus Baker, 1905
Click to view Dolichopsyllus stylosus (Baker, 1904)(Species)   Dolichopsyllus stylosus (Baker, 1904)