Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Tribe Necydalini: Necydalis (Necydalisca) pennata (Cerambycidae) - photo by K.V. Makarov

K.V. Makarov


Family Cerambycidae


Necydalis pennata

Primorskiy reg.
Lazo nature reserve
Proselochnyy (Tachingousa)
43-00'34"N 134-07'43"E
9.VII.2005
leg. K.V. Makarov
 
female
Body length 25 mm

Necydalis pennata

Photo by K.V. Makarov.

 
This page was generated by
the program _GENMAK2.prg
from database FOTLIST.dbf