Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Pterostichus (Lenapterus) cancellatus (Motschulsky, 1860) - photo by I.I. Lyubechanskiy


I.I. Lyubechanskiy       Atlas of beetles of Russia
    Atlas of ground beetles (Carabidae) of Russia


Pterostichus (Lenapterus) cancellatus (Motschulsky, 1860)
Khabarovsk reg., Bureinskiy nature reserve, 2000 m. July 2005. Ilya Lyubechanskii leg.