Main Page English Version  
Previous Up Next

Триба Rhagiini: Stenocorus (Toxotochorus) validicornis Pic, 1906 - сканография Яцека Кужавы

Jacek Kurzawa


Stenocorus (Toxotochorus) validicornis Pic, 1906 - det. M.E. Smirnov
Uzebkistan, Chatkal Mt., Arashan riv., 5.07.1999