Editors of Proceedings ZIN

Editor-in-Chief

Oleg N. Pugachev

Associate editors

Natalia B. Ananjeva

Victor Ya. Berger

Sergey V. Mironov

Assistant editors

Leonid N. Anisyutkin

Nikita S. Chernetsov

Igor G. Danilov

Yulia I. Gubelit

Anna A. Namyatova

Anatoliy A. Petrov

 

Editorial board

Alexander O. Averianov

Alexander F. Alimov

Arkadiy V. Balushkin

Gennady O. Cherepanov

Yury Yu. Dgebuadze

Kirill V. Galaktionov

Andrey I. Granovitch

Eugene A. Kurashov

Alexey V. Lopatin

Vladimir V. Malakhov

Andrey N. Ostrovsky

Vyacheslav V. Rozhnov

Aida Kh. Saulich

Sergey Yu. Sinev

Maciej Skoracki

Anatoly A. Stekolnikov

Boris S. Tuniyev

 

© Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences
Last modified: February 5, 2019