Editors of Proceedings ZIN

Editor-in-Chief

Oleg N. Pugachev

Associate editors

Natalia B. Ananjeva

Victor Ya. Berger

Sergey V. Mironov

Assistant editors

Alexey V. Abramov

Leonid N. Anisyutkin

Andre V. Bochkov

Nikita S. Chernetsov

Igor G. Danilov

Anna A. Namyatova

Anatoliy A. Petrov

 

Editorial board

Alexander O. Averianov

Nikolay V. Aladin

Alexander F. Alimov

Tamara A. Asanovich

Arkadiy V. Balushkin

Kirill V. Galaktionov

Andrey V. Gorokhov

Sergey D. Grebelnyi

Elena L. Markhaseva

Vladimir A. Paevsky

Andrey A. Przhiboro

Sergey Yu. Sinev

Alexey V. Smirnov

Vladislav V. Khlebovich

Semen Ya. Tsalolikhin

 

© Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences
Last modified: March 29, 2017