Editors of Proceedings ZIN

Editor-in-Chief

Oleg N. Pugachev

Associate editors

Natalia B. Ananjeva

Victor Ya. Berger

Sergey V. Mironov

Assistant editors

Leonid N. Anisyutkin

Nikita S. Chernetsov

Igor G. Danilov

Yulia I. Gubelit

Anna A. Namyatova

Anatoliy A. Petrov

 

Editorial board

Alexey V. Abramov

Alexander O. Averianov

Nikolay V. Aladin

Alexander F. Alimov

Tamara A. Asanovich

Arkadiy V. Balushkin

Kirill V. Galaktionov

Andrey V. Gorokhov

Sergey D. Grebelnyi

Elena L. Markhaseva

Vladimir A. Paevsky

Andrey A. Przhiboro

Sergey Yu. Sinev

Alexey V. Smirnov

Vladislav V. Khlebovich

Semen Ya. Tsalolikhin

 

© Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences
Last modified: September 19, 2017