Family Leptopsyllidae

 
Click to view Leptopsyllidae Rothschild et Jordan, 1915(Family)   Leptopsyllidae Rothschild et Jordan, 1915
Click to view Leptopsyllinae Rothschild et Jordan, 1915(Subfamily)   Leptopsyllinae Rothschild et Jordan, 1915
Click to view Acropsyllini S.Medvedev et Kotti, 1992(Tribe)   Acropsyllini S.Medvedev et Kotti, 1992
Click to view Amphipsyllini Ioff, 1936(Tribe)   Amphipsyllini Ioff, 1936
Click to view Caenopsyllini Goncharov, 1981(Tribe)   Caenopsyllini Goncharov, 1981
Click to view Caenopsylla Rothschild, 1909(Genus)   Caenopsylla Rothschild, 1909
Click to view Caenopsylla assimulata (Weiss, 1913)(Species)   Caenopsylla assimulata (Weiss, 1913)
Click to view Caenopsylla eremita Beaucournu et Kowalski, 1985(Species)   Caenopsylla eremita Beaucournu et Kowalski, 1985
Click to view Caenopsylla janineae Beaucournu et Gouat, 1987(Species)   Caenopsylla janineae Beaucournu et Gouat, 1987
Click to view Caenopsylla laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958(Species)   Caenopsylla laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958
Click to view Caenopsylla laptevi laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958(Subspecies)   Caenopsylla laptevi laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958
Click to view Caenopsylla laptevi ibera Beaucournu et Marquez, 1987(Subspecies)   Caenopsylla laptevi ibera Beaucournu et Marquez, 1987
Click to view Caenopsylla laptevi relicta Beaucournu, Gil Collado et Gilot, 1975(Subspecies)   Caenopsylla laptevi relicta Beaucournu, Gil Collado et Gilot, 1975
Click to view Caenopsylla mira Rothschild, 1909(Species)   Caenopsylla mira Rothschild, 1909
Click to view Cratyniini Hopkins et Rothschild, 1971(Tribe)   Cratyniini Hopkins et Rothschild, 1971
Click to view Cratynius Jordan, 1933(Genus)   Cratynius Jordan, 1933
Click to view Angustus Li, Xao et Liao, 1980(Subgenus)   Angustus Li, Xao et Liao, 1980
Click to view Cratynius Jordan, 1933(Subgenus)   Cratynius Jordan, 1933
Click to view Cratynius audyi (Traub, 1952)(Species)   Cratynius audyi (Traub, 1952)
Click to view Cratynius bartelsi Jordan, 1933(Species)   Cratynius bartelsi Jordan, 1933
Click to view Cratynius crypticus Hopkins et Traub, 1955(Species)   Cratynius crypticus Hopkins et Traub, 1955
Click to view Leptopsyllini Rothschild, 1915(Tribe)   Leptopsyllini Rothschild, 1915
Click to view Mesopsyllini Wagner, 1939(Tribe)   Mesopsyllini Wagner, 1939
Click to view Paradoxopsyllinae Ioff, 1936(Subfamily)   Paradoxopsyllinae Ioff, 1936
Click to view Ornithophagini Hopkins et Rothschild, 1971(Tribe)   Ornithophagini Hopkins et Rothschild, 1971
Click to view Paradoxopsyllini Ioff, 1936(Tribe)   Paradoxopsyllini Ioff, 1936
Click to view Aconothobius Smit, 1975(Genus)   Aconothobius Smit, 1975
Click to view Brachyctenonotus Wagner, 1928(Genus)   Brachyctenonotus Wagner, 1928
Click to view Calceopsylla Liu, Wu et Wang, 1965(Genus)   Calceopsylla Liu, Wu et Wang, 1965
Click to view Chinghaipsylla Liu, Tsai et Wu, 1974(Genus)   Chinghaipsylla Liu, Tsai et Wu, 1974
Click to view Conothobius Ioff, 1950(Genus)   Conothobius Ioff, 1950
Click to view Ctenophyllus Wagner, 1927(Genus)   Ctenophyllus Wagner, 1927
Click to view Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926(Genus)   Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Geusibia Jordan, 1932(Genus)   Geusibia Jordan, 1932
Click to view Hopkinsipsylla Traub, 1963(Genus)   Hopkinsipsylla Traub, 1963
Click to view Minyctenopsyllus Liu, Zhung et Wang, 1979(Genus)   Minyctenopsyllus Liu, Zhung et Wang, 1979
Click to view Ochotonobius Ioff, 1950(Genus)   Ochotonobius Ioff, 1950
Click to view Odontopsyllus Baker, 1905(Genus)   Odontopsyllus Baker, 1905
Click to view Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926(Genus)   Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926
Click to view Paradoxopsyllus Miyajima et Koidzumi, 1909(Genus)   Paradoxopsyllus Miyajima et Koidzumi, 1909
Click to view Paradoxopsyllus acanthus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus acanthus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus aculeolatus Ge Long et Ma Liming, 1988(Species)   Paradoxopsyllus aculeolatus Ge Long et Ma Liming, 1988
Click to view Paradoxopsyllus alatau Shvarts, 1953(Species)   Paradoxopsyllus alatau Shvarts, 1953
Click to view Paradoxopsyllus angustisinus Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1988(Species)   Paradoxopsyllus angustisinus Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1988
Click to view Paradoxopsyllus calceiforma Zhang Jintong et Liu Chiying, 1985(Species)   Paradoxopsyllus calceiforma Zhang Jintong et Liu Chiying, 1985
Click to view Paradoxopsyllus conveniens Wagner, 1930(Species)   Paradoxopsyllus conveniens Wagner, 1930
Click to view Paradoxopsyllus curvispinus Miyajima et Koidzumi, 1909(Species)   Paradoxopsyllus curvispinus Miyajima et Koidzumi, 1909
Click to view Paradoxopsyllus custodis Jordan, 1932(Species)   Paradoxopsyllus custodis Jordan, 1932
Click to view Paradoxopsyllus dashidorzhii Scalon, 1953(Species)   Paradoxopsyllus dashidorzhii Scalon, 1953
Click to view Paradoxopsyllus dictosus Smit, 1975(Species)   Paradoxopsyllus dictosus Smit, 1975
Click to view Paradoxopsyllus digitatus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus digitatus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus diversus Liu Chiying, Chen Jiaxian et Liu Quan, 1986(Species)   Paradoxopsyllus diversus Liu Chiying, Chen Jiaxian et Liu Quan, 1986
Click to view Paradoxopsyllus faghihei Farhang-Azad, 1972(Species)   Paradoxopsyllus faghihei Farhang-Azad, 1972
Click to view Paradoxopsyllus grenieri Klein, 1963(Species)   Paradoxopsyllus grenieri Klein, 1963
Click to view Paradoxopsyllus gussevi Mirzoyeva, 1954(Species)   Paradoxopsyllus gussevi Mirzoyeva, 1954
Click to view Paradoxopsyllus hesperius Ioff, 1946(Species)   Paradoxopsyllus hesperius Ioff, 1946
Click to view Paradoxopsyllus hollandi Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus hollandi Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus inferioprocerus Yu Xin, Cao Hanli et Huang Gongmin, 1987(Species)   Paradoxopsyllus inferioprocerus Yu Xin, Cao Hanli et Huang Gongmin, 1987
Click to view Paradoxopsyllus integer Ioff, 1946(Species)   Paradoxopsyllus integer Ioff, 1946
Click to view Paradoxopsyllus intermedium Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994(Species)   Paradoxopsyllus intermedium Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994
Click to view Paradoxopsyllus intermedius Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978(Species)   Paradoxopsyllus intermedius Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978
Click to view Paradoxopsyllus jinshajiangensis Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978(Species)   Paradoxopsyllus jinshajiangensis Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978
Click to view Paradoxopsyllus kalabukhovi Labunets, 1961(Species)   Paradoxopsyllus kalabukhovi Labunets, 1961
Click to view Paradoxopsyllus latus Chen Ningyu, Wei Shufenf et Liu Quan, 1982(Species)   Paradoxopsyllus latus Chen Ningyu, Wei Shufenf et Liu Quan, 1982
Click to view Paradoxopsyllus liae Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994(Species)   Paradoxopsyllus liae Guo Tian-yu, Liu Quan et Wu Hou-yong, 1994
Click to view Paradoxopsyllus liui Liu Quan, Li Zhenghai et Chang Fongbo, 1991(Species)   Paradoxopsyllus liui Liu Quan, Li Zhenghai et Chang Fongbo, 1991
Click to view Paradoxopsyllus longiprojectus Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978(Species)   Paradoxopsyllus longiprojectus Hsieh Paochi, Yang Xueshi et Li Kueichen, 1978
Click to view Paradoxopsyllus longiquadratus Liu Quan, Ge Long et Lan Xiaohui, 1991(Species)   Paradoxopsyllus longiquadratus Liu Quan, Ge Long et Lan Xiaohui, 1991
Click to view Paradoxopsyllus magnificus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus magnificus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus microphthalmus Ioff, 1946(Species)   Paradoxopsyllus microphthalmus Ioff, 1946
Click to view Paradoxopsyllus mustangensis Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus mustangensis Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus naryni Wagner, 1928(Species)   Paradoxopsyllus naryni Wagner, 1928
Click to view Paradoxopsyllus oribatus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus oribatus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus paraphaeopis Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus paraphaeopis Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus paucichaetus Yu Xin, Wu Houyong et Liu Chiying, 1966(Species)   Paradoxopsyllus paucichaetus Yu Xin, Wu Houyong et Liu Chiying, 1966
Click to view Paradoxopsyllus phaeopis (Jordan et Rothschild, 1911)(Species)   Paradoxopsyllus phaeopis (Jordan et Rothschild, 1911)
Click to view Paradoxopsyllus repandus (Rothschild, 1913)(Species)   Paradoxopsyllus repandus (Rothschild, 1913)
Click to view Paradoxopsyllus rhombomysus Li Kueichen, Huang Guiping et Sun Qing, 1987(Species)   Paradoxopsyllus rhombomysus Li Kueichen, Huang Guiping et Sun Qing, 1987
Click to view Paradoxopsyllus scalonae Violovich, 1964(Species)   Paradoxopsyllus scalonae Violovich, 1964
Click to view Paradoxopsyllus scorodumovi Scalon, 1935(Species)   Paradoxopsyllus scorodumovi Scalon, 1935
Click to view Paradoxopsyllus socrati Kunitskaya et Kunitsky, 1978(Species)   Paradoxopsyllus socrati Kunitskaya et Kunitsky, 1978
Click to view Paradoxopsyllus spinosus Lewis, 1974(Species)   Paradoxopsyllus spinosus Lewis, 1974
Click to view Paradoxopsyllus stenotus Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1986(Species)   Paradoxopsyllus stenotus Liu Chiying, Cai Liyun et Wu Wenzhen, 1986
Click to view Paradoxopsyllus teretifrons (Rothschild, 1913)(Species)   Paradoxopsyllus teretifrons (Rothschild, 1913)
Click to view Phaenopsylla Jordan, 1944(Genus)   Phaenopsylla Jordan, 1944
Click to view Dolichopsyllinae Baker, 1905(Subfamily)   Dolichopsyllinae Baker, 1905
Click to view Dolichopsyllus Baker, 1905(Genus)   Dolichopsyllus Baker, 1905