Име
ДОЦ. Д-Р МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
Длъжност

Заместник Ректор по учебната дейност и международно сътрудничество

Офис
Ректорат, ет. 2
Телефон
+359 / 32 / 960 356
Факс
+359/32/ 960 406
E-mail
inter_agrocollege@mail.bg
  vuzkmariana@gmail.com
   

Родена на 07 януари 1960 г.

Образование:
От 1979 - 1984 год. - висш селскостопански институт - гр. Пловдив, специалност - полевъдство; придобита квалификация - агроном-полевъд
1996 - Мениджмънт на околната среда в Колеж за приложни технологии - гр. Ниагара фолс, Канада
2001 год. -следдипломна специализация - растителна защита и торене ,Аграрен университет гр.Пловдив
2004 год. - придобита ОКС "Доктор"

Професионална реализация:
От 1986 - 1994 год.. - Аграрен университет, Катедра Ентомология - агроном
От 1997 - 1998 год. - Консерватория (оранжерия) за пеперуди (Атракция за туристи) към ботаническата градина на Ниагара фолс, Канада - ентомолог
мес. 09 1998 - април 2001 год.- Аграрен университет, Катедра Ентомология-агроном Април, 2001 - 2008 год. - Началник на отдел "Международна дейност", г лавен асистент по Ентомология
От 2008 - Доцент по Ентомология
От 2008 - до момента - Заместник Ректор по учебната дейност и международно сътрудничество, ВУ "Земеделски колеж" - Пловдив 

Национални и международни проекти
Проект по програма "Фар" на ЕС
Проекти по програма "Леонардо да Винчи"
Проект по програма "Сократес Комениус"

Научни и експертни съвети:
Член на съюза на учените в България
Член на научно-техническите съюзи
Член на Българското ентомологично дружество
Член на Българския научен селекционерско-технически съюз

Публикации:
Научни - 25
Учебно-методични трудове - 5
Учебни помагала - 9