Main Page Russian Version  
Previous Up Next

Argopistes biplagiatus Motsch. (Chrysomelidae) - atlas of beetles of Russia (photo by K.V. Makarov)

K.V. Makarov


Family Chrysomelidae


Argopistes biplagiatus Motsch.

Primorskiy reg.
Ussuriysk distr.
Gornotaezhnyy
on Juglans mandzhurica
19-27.VII.2000
leg. I.V. Melnik
 
Body length 3.5 mm

Argopistes biplagiatus Motsch.

Photo by K.V. Makarov.

 
This page was generated by
the program _GENMAK2.prg
from database FOTLIST.dbf