Literature about Professor Ivan Nikolaevich Filipjev

Latin transliteration in quotation marks follows each citation of the publication in Russian.


 
 

1.Kirjanova, E.S. 1959. [To the 70 years from the birth of the outstanding Soviet scientist Professor Ivan Nikolaevich]. Proceedings of the Section for Natural Sciences, Academy of Sciences of the Tadjik SSR 2(29): 151-155

(Kir'yanova E.S. 1959. K 70-letiyu so dnya rojdeniya vydayuschegosya sovetskogo uchenogo professora Ivana Nikolaevicha Filip'eva. - Izvestiya otdeleniya estestvennyh nauk Akademii nauk Tadjikskoy SSR 2(29): 151-155.)

2. Mazurmovich, B.N. 1960. Ivan Nikolaevich Filipjev. In: Outstanding motherland zoologists. Moscow.

(Mazurmovich B.N. 1960. Ivan Nikolaevich Filipjev. V kn.:Vydayuschiesya otechestvennye zoologi. M.)

3. Thorne G..1961. Principles of Nematology. New York. 553 p.

4. Tsalolikhin S. 1980. An appreciation of I.N.Filipjev (1889-1940) on the 40th anniversary of his death. Nematologica 26(1):284-285.

5. Tsalolikhin S.Ya. 1981. [About I.N. Filipjev]. In: Evolution, taxonomy, morphology and ecology of freeliving nematodes. Leningrad : 3-4.

(Tsalolikhin S.Ya. 1981. O I.N. Filip'eve. V kn.: Evolyutsiya, taksonomiya, morfologiya i ekologiya svobodnojivuschih nematod. Leningrad, s. 3-4.)

6. Tsalolikhin S.Y. 1988. [To the 100th anniversary of I.N.Filipjev]. In: Nematological Collection. Proceedings of the Zoological Institute of the Academy of Sciences, USSR 180: 3-4.)

(Tsalolikhin S.Ya. 1988. K 100-letiyu I.N.Filip'eva. V kn.: Nematologicheskiy Sbornik. Trudy Zoologicheskogo instituta AN SSSR. 180: 3-4.)

7. Ryss A.Y. 1989. [To the 100th anniversary of Professor I.N. Filipjev]. In: Tylenchida and Rhabditida (Nematoda) - parasites of plants and insects. Proceedings of the Zoological Institute, Academy of Sciences, vol. 194: 3-5.

(Ryss A.Y. 1989. K stoletiyu I.N. Filip'eva. V kn. Tylenchida i Rhabditida (Nematoda) - parazity rasteniy i nasekomyh. Trudy Zoologicheskogo instituta AN SSSR, 194:3-5.)

8. Tsalolikhin S.Y. 1991. [Ivan Nikolaevich Filipjev, the last years]. In: Science under repression. Leningrad. Pp. 454-460.

(Tsalolikhin S.Y. 1991. Ivan Nikolaevich Filip'ev - poslednie gody. V kn.: Repressirovannaya nauka. L. 454-460.)

9. Tsalolikhin S.Y. 2000. Ivan Nikolaevich Filipjev (life-history of Russian nematologist). Russian Journal of Nematology 8(2):60-67.

10. Tsalolikhin S.Y. & A.Y.Ryss. 2000. Professor Ivan Nikolaevich Filipjev (1889-1940). Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. Web-site. 4 pp (10 kb) text; 5 photographs (500 Kb) images. URL: http:/www.zin.ru/classics/filipjev.htm.
 
 

Tsalolikhin S.Y. & A.Y.Ryss. 2000. Professor Ivan Nikolaevich Filipjev (1889-1940). Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. Web-site. 4 pp (10 kb) text; 5 photographs (500 Kb) images. URL: http://www.zin.ru/classics/filipjev.htm.

Last webpage update: December 17, 2000
Webpage prepared by  A.Ryss & S.Y.Tsalolikhin, alexryss@AR4280.spb.edu