Family ischnopsyllidae

 
Click to view Ischnopsyllidae Wahlgren, 1907(Family)   Ischnopsyllidae Wahlgren, 1907
Click to view Ischnopsyllinae Wahlgren, 1907(Subfamily)   Ischnopsyllinae Wahlgren, 1907
Click to view Chiropteropsyllini S.Medvedev, 1985(Tribe)   Chiropteropsyllini S.Medvedev, 1985
Click to view Chiropteropsylla Oudemans, 1908(Genus)   Chiropteropsylla Oudemans, 1908
Click to view Chiropteropsylla aegyptia (Rothschild, 1903)(Species)   Chiropteropsylla aegyptia (Rothschild, 1903)
Click to view Chiropteropsylla brockmani Rothschild, 1915(Species)   Chiropteropsylla brockmani Rothschild, 1915
Click to view Chiropteropsylla brockmani brockmani Rothschild, 1915(Subspecies)   Chiropteropsylla brockmani brockmani Rothschild, 1915
Click to view Chiropteropsylla brockmani johnsoni Hubbard, 1956(Subspecies)   Chiropteropsylla brockmani johnsoni Hubbard, 1956
Click to view Ischnopsyllini Wahlgren, 1907(Tribe)   Ischnopsyllini Wahlgren, 1907
Click to view Allopsylla Beaucournu et Fain, 1982(Genus)   Allopsylla Beaucournu et Fain, 1982
Click to view Allopsylla alloides (Smit, 1977)(Species)   Allopsylla alloides (Smit, 1977)
Click to view Allopsylla hetera Beaucournu et Fain, 1982(Species)   Allopsylla hetera Beaucournu et Fain, 1982
Click to view Araeopsylla Jordan et Rothschild, 1921(Genus)   Araeopsylla Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Araeopsylla elbeli Traub, 1954(Species)   Araeopsylla elbeli Traub, 1954
Click to view Araeopsylla faini Beaucournu, 1981(Species)   Araeopsylla faini Beaucournu, 1981
Click to view Araeopsylla gestroi (Rothschild, 1906)(Species)   Araeopsylla gestroi (Rothschild, 1906)
Click to view Araeopsylla immanis Smit, 1958(Species)   Araeopsylla immanis Smit, 1958
Click to view Araeopsylla lumareti Smit, 1958(Species)   Araeopsylla lumareti Smit, 1958
Click to view Araeopsylla martialis (Rothschild, 1903)(Species)   Araeopsylla martialis (Rothschild, 1903)
Click to view Araeopsylla phnomensis Klein, 1970(Species)   Araeopsylla phnomensis Klein, 1970
Click to view Araeopsylla scitula (Rothschild, 1909)(Species)   Araeopsylla scitula (Rothschild, 1909)
Click to view Araeopsylla wassifi Traub, 1954(Species)   Araeopsylla wassifi Traub, 1954
Click to view Dampfia Smit, 1954(Genus)   Dampfia Smit, 1954
Click to view Dampfia grahami (Waterston, 1915)(Species)   Dampfia grahami (Waterston, 1915)
Click to view Dampfia grahami grahami (Waterston, 1915)(Subspecies)   Dampfia grahami grahami (Waterston, 1915)
Click to view Dampfia grahami equatoris Smit, 1954(Subspecies)   Dampfia grahami equatoris Smit, 1954
Click to view Ischnopsyllus Westwood, 1906(Genus)   Ischnopsyllus Westwood, 1906
Click to view Hexactenopsylla Oudemans, 1906(Subgenus)   Hexactenopsylla Oudemans, 1906
Click to view Ischnopsyllus comans Jordan et Rothschild, 1921(Species)   Ischnopsyllus comans Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Ischnopsyllus delectabilis Smit, 1952(Species)   Ischnopsyllus delectabilis Smit, 1952
Click to view Ischnopsyllus hexactenus (Kolenati, 1856)(Species)   Ischnopsyllus hexactenus (Kolenati, 1856)
Click to view Ischnopsyllus indicus Jordan, 1931(Species)   Ischnopsyllus indicus Jordan, 1931
Click to view Ischnopsyllus infratentus Wu Houyong, Wang Zine et Liu Quan, 1988(Species)   Ischnopsyllus infratentus Wu Houyong, Wang Zine et Liu Quan, 1988
Click to view Ischnopsyllus jinciensis Xiao Aiyang, 1984(Species)   Ischnopsyllus jinciensis Xiao Aiyang, 1984
Click to view Ischnopsyllus magnabulga Xie Baoqi, Yang et Li Kueichen, 1983(Species)   Ischnopsyllus magnabulga Xie Baoqi, Yang et Li Kueichen, 1983
Click to view Ischnopsyllus petropolitanus (Wagner, 1898)(Species)   Ischnopsyllus petropolitanus (Wagner, 1898)
Click to view Ischnopsyllus quadrasetus Xie Baoqi, Yang et Li Kueichen, 1983(Species)   Ischnopsyllus quadrasetus Xie Baoqi, Yang et Li Kueichen, 1983
Click to view Ischnopsyllus quintusetus Xie Baoqi, Yang et Li Kueichen, 1983(Species)   Ischnopsyllus quintusetus Xie Baoqi, Yang et Li Kueichen, 1983
Click to view Ischnopsyllus shansiensis Liu Chiying, Hsing Chinyun et Chen Juimin, 1981(Species)   Ischnopsyllus shansiensis Liu Chiying, Hsing Chinyun et Chen Juimin, 1981
Click to view Ischnopsyllus transcaucasicus Scalon, 1979(Species)   Ischnopsyllus transcaucasicus Scalon, 1979
Click to view Ischnopsyllus ussuriensis Medvedev, 1986(Species)   Ischnopsyllus ussuriensis Medvedev, 1986
Click to view Ischnopsyllus Westwood, 1833(Subgenus)   Ischnopsyllus Westwood, 1833
Click to view Ischnopsyllus consimilis (Wahlgren, 1904)(Species)   Ischnopsyllus consimilis (Wahlgren, 1904)
Click to view Ischnopsyllus dolosus Dampf, 1912(Species)   Ischnopsyllus dolosus Dampf, 1912
Click to view Ischnopsyllus elongatus (Curtis, 1832)(Species)   Ischnopsyllus elongatus (Curtis, 1832)
Click to view Ischnopsyllus emminus Jordan et Rothschild, 1921(Species)   Ischnopsyllus emminus Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Ischnopsyllus hellespontius Peus, 1978(Species)   Ischnopsyllus hellespontius Peus, 1978
Click to view Ischnopsyllus hispanicus Jordan, 1942(Species)   Ischnopsyllus hispanicus Jordan, 1942
Click to view Ischnopsyllus intermedius (Rothschild, 1898)(Species)   Ischnopsyllus intermedius (Rothschild, 1898)
Click to view Ischnopsyllus kilitbahricus Aktas, 1990(Species)   Ischnopsyllus kilitbahricus Aktas, 1990
Click to view Ischnopsyllus liae Jordan, 1941(Species)   Ischnopsyllus liae Jordan, 1941
Click to view Ischnopsyllus needhami Hsu Yinch'i, 1935(Species)   Ischnopsyllus needhami Hsu Yinch'i, 1935
Click to view Ischnopsyllus obscurus (Wagner, 1898)(Species)   Ischnopsyllus obscurus (Wagner, 1898)
Click to view Ischnopsyllus octactenus (Kolenati, 1856)(Species)   Ischnopsyllus octactenus (Kolenati, 1856)
Click to view Ischnopsyllus peridolius Peus, 1977(Species)   Ischnopsyllus peridolius Peus, 1977
Click to view Ischnopsyllus plumatus Ioff, 1946(Species)   Ischnopsyllus plumatus Ioff, 1946
Click to view Ischnopsyllus simplex Rothschild, 1906(Species)   Ischnopsyllus simplex Rothschild, 1906
Click to view Ischnopsyllus simplex simplex Rothschild, 1906(Subspecies)   Ischnopsyllus simplex simplex Rothschild, 1906
Click to view Ischnopsyllus simplex mysticus Jordan, 1942(Subspecies)   Ischnopsyllus simplex mysticus Jordan, 1942
Click to view Ischnopsyllus variabilis (Wagner, 1898)(Species)   Ischnopsyllus variabilis (Wagner, 1898)
Click to view Lagaropsylla Jordan et Rothschild, 1921(Genus)   Lagaropsylla Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Lagaropsylla anciauxi Smit, 1957(Species)   Lagaropsylla anciauxi Smit, 1957
Click to view Lagaropsylla consularis Smit, 1957(Species)   Lagaropsylla consularis Smit, 1957
Click to view Lagaropsylla convexus Segerman, 1973(Species)   Lagaropsylla convexus Segerman, 1973
Click to view Lagaropsylla duodecima Beaucournu et Kock, 1990(Species)   Lagaropsylla duodecima Beaucournu et Kock, 1990
Click to view Lagaropsylla hoogsraali Smit, 1957(Species)   Lagaropsylla hoogsraali Smit, 1957
Click to view Lagaropsylla idae Smit, 1957(Species)   Lagaropsylla idae Smit, 1957
Click to view Lagaropsylla incerta (Rothschild, 1900)(Species)   Lagaropsylla incerta (Rothschild, 1900)
Click to view Lagaropsylla leleupi Smit, 1957(Species)   Lagaropsylla leleupi Smit, 1957
Click to view Lagaropsylla lipsi Smit, 1957(Species)   Lagaropsylla lipsi Smit, 1957
Click to view Lagaropsylla malayana Beaucournu et Kock, 1994(Species)   Lagaropsylla malayana Beaucournu et Kock, 1994
Click to view Lagaropsylla mera Jordan et Rothschild, 1921(Species)   Lagaropsylla mera Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Lagaropsylla mera mera Jordan et Rothschild, 1921(Subspecies)   Lagaropsylla mera mera Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Lagaropsylla mera australiaca Beaucournu et Kock, 1994(Subspecies)   Lagaropsylla mera australiaca Beaucournu et Kock, 1994
Click to view Lagaropsylla micula Jordan et Rothschild, 1921(Species)   Lagaropsylla micula Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Lagaropsylla mytila Hurka, 1984(Species)   Lagaropsylla mytila Hurka, 1984
Click to view Lagaropsylla obliqua Smit, 1957(Species)   Lagaropsylla obliqua Smit, 1957
Click to view Lagaropsylla putilla Jordan et Rothschild, 1921(Species)   Lagaropsylla putilla Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Lagaropsylla signata (Wahlgren, 1903)(Species)   Lagaropsylla signata (Wahlgren, 1903)
Click to view Lagaropsylla taeniolae Smit, 1965(Species)   Lagaropsylla taeniolae Smit, 1965
Click to view Lagaropsylla tauffliebi Smit, 1962(Species)   Lagaropsylla tauffliebi Smit, 1962
Click to view Lagaropsylla turba Smit, 1958(Species)   Lagaropsylla turba Smit, 1958
Click to view Mitchella Lewis, 1970(Genus)   Mitchella Lewis, 1970
Click to view Mitchella exsula Lewis, 1970(Species)   Mitchella exsula Lewis, 1970
Click to view Mitchella laxisinuata (Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1977)(Species)   Mitchella laxisinuata (Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1977)
Click to view Mitchella megatarsalia (Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1977)(Species)   Mitchella megatarsalia (Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1977)
Click to view Mitchella truncata (Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1977)(Species)   Mitchella truncata (Liu Chiying, Wu Houyong et Wu Foolin, 1977)
Click to view Myodopsylla Jordan et Rothschild, 1911(Genus)   Myodopsylla Jordan et Rothschild, 1911
Click to view Myodopsylla borealis Lewis, 1978(Species)   Myodopsylla borealis Lewis, 1978
Click to view Myodopsylla collinsi Kohls, 1937(Species)   Myodopsylla collinsi Kohls, 1937
Click to view Myodopsylla gentilis Jordan et Rothschild, 1921(Species)   Myodopsylla gentilis Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Myodopsylla globata Holland, 1971(Species)   Myodopsylla globata Holland, 1971
Click to view Myodopsylla insignis (Rothschild, 1903)(Species)   Myodopsylla insignis (Rothschild, 1903)
Click to view Myodopsylla isidori (Weyenbergh, 1881)(Species)   Myodopsylla isidori (Weyenbergh, 1881)
Click to view Myodopsylla nordina Traub et Hoff, 1951(Species)   Myodopsylla nordina Traub et Hoff, 1951
Click to view Myodopsylla palposa (Rothschild, 1904)(Species)   Myodopsylla palposa (Rothschild, 1904)
Click to view Myodopsylla setosa Johnson, 1956(Species)   Myodopsylla setosa Johnson, 1956
Click to view Myodopsylla trisellis Jordan, 1929(Species)   Myodopsylla trisellis Jordan, 1929
Click to view Myodopsylla tropica Mendez et Lemke, 1979(Species)   Myodopsylla tropica Mendez et Lemke, 1979
Click to view Myodopsylla wolffsohni (Rothschild, 1903)(Species)   Myodopsylla wolffsohni (Rothschild, 1903)
Click to view Myodopsylla wolffsohni wolffsohni (Rothschild, 1903)(Subspecies)   Myodopsylla wolffsohni wolffsohni (Rothschild, 1903)
Click to view Myodopsylla wolffsohni salvasis Jordan, 1931(Subspecies)   Myodopsylla wolffsohni salvasis Jordan, 1931
Click to view Oxyparius Jordan, 1936(Genus)   Oxyparius Jordan, 1936
Click to view Oxyparius isomalus (Waterston, 1915)(Species)   Oxyparius isomalus (Waterston, 1915)
Click to view Rhinolophopsylla Oudemans, 1909(Genus)   Rhinolophopsylla Oudemans, 1909
Click to view Rhinolophopsylla ashworthi (Waterston, 1913)(Species)   Rhinolophopsylla ashworthi (Waterston, 1913)
Click to view Rhinolophopsylla capensis Jordan et Rothschild, 1921(Species)   Rhinolophopsylla capensis Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Rhinolophopsylla ectopa (Jordan, 1937)(Species)   Rhinolophopsylla ectopa (Jordan, 1937)
Click to view Rhinolophopsylla unipectinata (Taschenberg, 1880)(Species)   Rhinolophopsylla unipectinata (Taschenberg, 1880)
Click to view Rhinolophopsylla unipectinata unipectinata (Taschenberg, 1880)(Subspecies)   Rhinolophopsylla unipectinata unipectinata (Taschenberg, 1880)
Click to view Rhinolophopsylla unipectinata arabs Jordan et Rothschild, 1921(Subspecies)   Rhinolophopsylla unipectinata arabs Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Rhinolophopsylla unipectinata indica Jordan et Rothschild, 1921(Subspecies)   Rhinolophopsylla unipectinata indica Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Rhinolophopsylla unipectinata turkestanica Ioff, 1953(Subspecies)   Rhinolophopsylla unipectinata turkestanica Ioff, 1953
Click to view Nycteridopsyllini S.Medvedev, 1985(Tribe)   Nycteridopsyllini S.Medvedev, 1985
Click to view Nycteridopsylla Oudemans, 1906(Genus)   Nycteridopsylla Oudemans, 1906
Click to view Nycteridopsylla ancyluris Jordan, 1942(Species)   Nycteridopsylla ancyluris Jordan, 1942
Click to view Nycteridopsylla ancyluris ancyluris Jordan, 1942(Subspecies)   Nycteridopsylla ancyluris ancyluris Jordan, 1942
Click to view Nycteridopsylla ancyluris johanae Hurka, 1970(Subspecies)   Nycteridopsylla ancyluris johanae Hurka, 1970
Click to view Nycteridopsylla calceata (Ioff et Labunets, 1953)(Species)   Nycteridopsylla calceata (Ioff et Labunets, 1953)
Click to view Nycteridopsylla chapini Jordan, 1929(Species)   Nycteridopsylla chapini Jordan, 1929
Click to view Nycteridopsylla dicondylata Wang Dwenching, 1959(Species)   Nycteridopsylla dicondylata Wang Dwenching, 1959
Click to view Nycteridopsylla dictena (Kolenati, 1856)(Species)   Nycteridopsylla dictena (Kolenati, 1856)
Click to view Nycteridopsylla eusarca Dampf, 1908(Species)   Nycteridopsylla eusarca Dampf, 1908
Click to view Nycteridopsylla galba Dampf, 1910(Species)   Nycteridopsylla galba Dampf, 1910
Click to view Nycteridopsylla iae Beaucournu et Kock, 1992(Species)   Nycteridopsylla iae Beaucournu et Kock, 1992
Click to view Nycteridopsylla intermedia Lewis et Wilson, 1982(Species)   Nycteridopsylla intermedia Lewis et Wilson, 1982
Click to view Nycteridopsylla levantina Jordan, 1942(Species)   Nycteridopsylla levantina Jordan, 1942
Click to view Nycteridopsylla longiceps Rothschild, 1908(Species)   Nycteridopsylla longiceps Rothschild, 1908
Click to view Nycteridopsylla liui Wu Houyong, Chen Jiaxian et Liu Quan, 1988(Species)   Nycteridopsylla liui Wu Houyong, Chen Jiaxian et Liu Quan, 1988
Click to view Nycteridopsylla nipopo Sakaguti et Jameson, 1959(Species)   Nycteridopsylla nipopo Sakaguti et Jameson, 1959
Click to view Nycteridopsylla oligochaeta Rybin, 1961(Species)   Nycteridopsylla oligochaeta Rybin, 1961
Click to view Nycteridopsylla pentactena (Kolenati, 1856)(Species)   Nycteridopsylla pentactena (Kolenati, 1856)
Click to view Nycteridopsylla sakagutii Jameson et Suyemoto, 1955(Species)   Nycteridopsylla sakagutii Jameson et Suyemoto, 1955
Click to view Nycteridopsylla singula Rybin, 1991(Species)   Nycteridopsylla singula Rybin, 1991
Click to view Nycteridopsylla trigona (Ioff et Labunets, 1953)(Species)   Nycteridopsylla trigona (Ioff et Labunets, 1953)
Click to view Nycteridopsylla trigona trigona (Ioff et Labunets, 1953)(Subspecies)   Nycteridopsylla trigona trigona (Ioff et Labunets, 1953)
Click to view Nycteridopsylla trigona balcanica (Hurka, 1965)(Subspecies)   Nycteridopsylla trigona balcanica (Hurka, 1965)
Click to view Nycteridopsylla vancouverensis Wagner, 1936(Species)   Nycteridopsylla vancouverensis Wagner, 1936
Click to view Sternopsyllini S.Medvedev, 1985(Tribe)   Sternopsyllini S.Medvedev, 1985
Click to view Alectopsylla Mahnert, 1976(Genus)   Alectopsylla Mahnert, 1976
Click to view Alectopsylla unisetosa Mahnert, 1976(Species)   Alectopsylla unisetosa Mahnert, 1976
Click to view Hormopsylla Jordan et Rothschild, 1921(Genus)   Hormopsylla Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Hormopsylla cryptica Tipton et Machado, 1972(Species)   Hormopsylla cryptica Tipton et Machado, 1972
Click to view Hormopsylla egena Jordan, 1950(Species)   Hormopsylla egena Jordan, 1950
Click to view Hormopsylla fosteri (Rothschild, 1903)(Species)   Hormopsylla fosteri (Rothschild, 1903)
Click to view Hormopsylla kyriophila Tipton et Mendez, 1966(Species)   Hormopsylla kyriophila Tipton et Mendez, 1966
Click to view Hormopsylla trux Jordan, 1950(Species)   Hormopsylla trux Jordan, 1950
Click to view Ptilopsylla Jordan et Rothschild, 1921(Genus)   Ptilopsylla Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Ptilopsylla leptina Jordan et Rothschild, 1921(Species)   Ptilopsylla leptina Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Ptilopsylla leptina leptina Jordan et Rothschild, 1921(Subspecies)   Ptilopsylla leptina leptina Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Ptilopsylla leptina dunni Kohls, 1942(Subspecies)   Ptilopsylla leptina dunni Kohls, 1942
Click to view Ptilopsylla leptina stubbei Smit, 1971(Subspecies)   Ptilopsylla leptina stubbei Smit, 1971
Click to view Rothschildopsylla Guimaraes, 1953(Genus)   Rothschildopsylla Guimaraes, 1953
Click to view Rothschildopsylla noctilionis (Costa Lima, 1920)(Species)   Rothschildopsylla noctilionis (Costa Lima, 1920)
Click to view Sternopsylla Jordan et Rothschild, 1921(Genus)   Sternopsylla Jordan et Rothschild, 1921
Click to view Sternopsylla distincta (Rothschild, 1903)(Species)   Sternopsylla distincta (Rothschild, 1903)
Click to view Sternopsylla distincta distincta (Rothschild, 1903)(Subspecies)   Sternopsylla distincta distincta (Rothschild, 1903)
Click to view Sternopsylla distincta speciosa Johnson, 1957(Subspecies)   Sternopsylla distincta speciosa Johnson, 1957
Click to view Sternopsylla distincta texana (C.Fox, 1914)(Subspecies)   Sternopsylla distincta texana (C.Fox, 1914)
Click to view Porribiini S.Medvedev, 1985(Tribe)   Porribiini S.Medvedev, 1985
Click to view Coorilla Dunnet et Mardon, 1973(Genus)   Coorilla Dunnet et Mardon, 1973
Click to view Coorilla allisoni Mardon, 1986(Species)   Coorilla allisoni Mardon, 1986
Click to view Coorilla longictena Dunnet et Mardon, 1973(Species)   Coorilla longictena Dunnet et Mardon, 1973
Click to view Coorilla similis Mardon et Allison, 1978(Species)   Coorilla similis Mardon et Allison, 1978
Click to view Porribius Jordan, 1946(Genus)   Porribius Jordan, 1946
Click to view Porribius bathyllus (M.Rothschild, 1936)(Species)   Porribius bathyllus (M.Rothschild, 1936)
Click to view Porribius caminae (Rothschild, 1903)(Species)   Porribius caminae (Rothschild, 1903)
Click to view Porribius pacificus Jordan, 1946(Species)   Porribius pacificus Jordan, 1946
Click to view Porribius papuanus Holland, 1969(Species)   Porribius papuanus Holland, 1969
Click to view Serendipsylla Smit, 1975(Genus)   Serendipsylla Smit, 1975
Click to view Serendipsylla marshalli Smit, 1975(Species)   Serendipsylla marshalli Smit, 1975
Click to view Thaumapsyllinae Jordan, 1947(Subfamily)   Thaumapsyllinae Jordan, 1947
Click to view Thaumapsylla Rothschild, 1907(Genus)   Thaumapsylla Rothschild, 1907
Click to view Thaumapsylla breviceps Rothschild, 1907(Species)   Thaumapsylla breviceps Rothschild, 1907
Click to view Thaumapsylla breviceps breviceps Rothschild, 1907(Subspecies)   Thaumapsylla breviceps breviceps Rothschild, 1907
Click to view Thaumapsylla breviceps orientalis Smit, 1954(Subspecies)   Thaumapsylla breviceps orientalis Smit, 1954
Click to view Thaumapsylla dina Jordan, 1937(Species)   Thaumapsylla dina Jordan, 1937
Click to view Thaumapsylla longiforceps Traub, 1951(Species)   Thaumapsylla longiforceps Traub, 1951