Русская версия

The Second International Conference on the Aral Sea Problems, dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Laboratory of Brackish Water Research of Zoological Institute RAS

 

Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, November 15–18, 2019.

 

Conference program

Presentations of reports:

Bekniyaz B.K.

Dukhovny V.A.

Aladin N.V., Gontar V.I., Zhakova L.V., Plotnikov I.S., Smurov A.O.

Gallagher R.

Alimbetova Z.Zh.

Plotnikov I.S.

Novikova N.M., Konyushkova M.V., Toderich K., Shuyskaya E., Reimov P., Mamutov N.

Konyushkova M.V., Kontoboytseva A., Pankova Ye., Mamutov N., Statov V.

Zhakova L.V.

White K.

Cretaux J.-F., Bergé-Nguyen M.

Chida T.

Klimaszyk P., Marszelewski W., Rzymski P., Kuczyńska-Kippen N., Szeląg-Wasielewska E., Borowiak D., Nowiński K., Niedzielski P., Baikenzheeva A., Kurmanbaev R., Aladin N.V.

Alonso Garcia-Amilibia M.

Smurov A.O., Aladin N.V., Keyser D.

Pankratova I.V.

Conference photo report

Congratulations on the 30th anniversary of the establishment of the Laboratory of Brackish Water Research of Zoological Institute RAS

Advanced St. Petersburg Statement on the Aral Sea

Short St. Petersburg Statement on the Aral Sea