LOGO

Perccottus glenii Dybowski, 1877

______________________________________________________________________________________
© N.G.Bogutskaya, A.M.Naseka, 2002
© Zoological Institute RAS, 2002